Interne Nyheder fra Ishøj Sportsfiskerklub

Referat 21. juni 2018, 30-06-2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 21. juni 2018

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Kevin Schmidt

Afbud:
Flemming Eriksen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Klubbens facebookgruppe er blevet ændret fra en åben til en lukket gruppe.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne er endnu ikke blevet udført, dette vil blive gjort indenfor de kommende måneder.

Oprydningsdagen d. 10. marts var en stor succes, der blev fyldt en hel container med affald, så dagen har været tiltrængt.

Svejsearbejdet på den første alu-jolle er blevet færdigt og båden er nu tilbage og klar til brug.

Skiltene i Hakkemosen er endnu ikke blevet sat op, dette vil ske i den kommende uge.

Vi har tilbudt SU vores 15 HK motor som en foræring. SU vil meget gerne overtage denne motor og vi aftaler nærmere med hensyn til overdragelsen.

Vi er begyndt at sælge dagkort til St. Vejleå og Hakkemosen på nettet via www. danskfiskekort.dk
Dette kører problemfrit og vi er yderst tilfredse med aftalen

4. Meddelelser fra formanden.

I månedsskiftet april/maj var der problemer med slusen mellem Ishøj havn og Jægersøen.
Slusen havde stået åben i mange dage og Jægersøen var derfor blevet fyldt med meget salt vand fra Køge bugt. Vi kontaktede skriftligt Strandparken om problemet og spurgte om et møde, hvor vi kunne fremligge problematikkerne omkring problemerne med slusestyringen.
Strandparken var meget interesseret i et møde og vi aftalte at mødes med driftschefen i klubhuset.
Dan Rasmussen og Søren Hansen repræsenterede ISK til mødet og de havde en meget positiv oplevelse. Strandparken var meget interesserede i at høre om vores erfaringer og tilbød at vi kunne blive udstyret med en nøgle til styring af sluserne, når der var behov for dette.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Strandparken omkring sluserne

Vi har sammen med Bjørnens Sportsfiskerklub anmodet om et møde med sekretariatet i
IS Vallensbæk Mose vedrørende det voksende problem med grøde i Vallensbæk søerne og i den forbindelse, også en dialog om den fremtidige fiskepleje i søerne.
Vores anmodning blev da også imødekommet, men sekretariatet ville gerne have Fiskeøkologisk Laboratorium med til mødet, men det var vi dog ikke de store tilhængere af. Vi meldte tilbage, at vi syntes at det mest naturlige var, at vi mødtes lokalt, inden man inviterede et kommercielt firma med, som bare ser en mulig omsætning i mødet.
Efter vores tilbagemlding har vi intet hørt fra sekretariatet, heller ikke selvom at vi har rykket for et svar!

Årets udsætninger gik som sædvanligt rigtig fint. Det var igen nogle superfine ørreder som vi fik leveret og de spredte sig rimeligt hurtigt efter udsætningen. Der blev igen i år udsat ca. 31.000 stk., hvoraf den største del blev dækket af fisketegnsmidlerne. Sjællands Småbådsfiskeklub (SSK) havde igen i år støttet vores udsætning med 15.000,- En stor tak for dette.
Køge Bugt Fiskepleje (KBF) har også sat fisk ud, her er der blevet udsat ørreder i Karlstrup Møllebæk og ved Sjællandsbroen. Disse udsætninger skal KBF selv finansiere og det kan kun lade sig gøre ved flotte donationer fra bl.a. SSK, OG Paint, OLR og en del private donationer. Også en stor tak for dette.

5. Meddelelser fra kasseren

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar og til dags dato.
Økonomien ser fin ud og bevægelserne følger stort set sidste år.

Vi har modtaget det årlige økonomiske tilskud fra Ishøj kommune. Det var i år på godt 68.000,-

Vi har stadig ikke modtaget en endelig dato for leveringen af det nye låsesystem (briksystem) fra Ishøj kommune. Vi var oprindeligt blevet lovet at systemet ville blive opsat i det tidlige forår, men der er endnu intet sket. Jane har været meget aktiv med at rykke kommunen for en løsning og en tidshorisont, men det har været meget svært at få nogle svar.

6. Persondata forordningen.

D. 25. maj trådte en ny lov i kraft, nemlig EU´s forordning om behandling af persondata.
Dette skal Ishøj Sportsfiskerklub også leve op til og Jane har deltaget i et møde på kommunen, hvor forholdene om denne forordning blev gennemgået.
Dette medfører at vi skal oplyse vores medlemmer om, hvordan vi opbevare deres personlige oplysninger og hvad vi bruger disse til, samt oplyse medlemmerne om deres rettigheder omkring dette.
Vi skal også udfærdige en fortegnelse over vores behandling af personoplysninger, for at opfylde den dokumentationspligt, der påhviler en forening som Ishøj Sportsfiskerklub.
Der skal derfor udfærdiges forskellige dokumenter, hvor der også skal sendes noget ud til samtlige medlemmer, som skal give deres samtykke til Ishøj Sportsfiskerklubs brug og opbevaring af deres personlige oplysninger.
Jane og Steen arbejder videre med dette og udfærdiger de nødvendige dokumenter

7. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget:
Vi besluttede på det sidste bestyrelsesmøde, at vi ville arbejde på en ny hjemmeside. Rasmus tilbød at kigge på opgaven, men han er stødt på flere problemer undervejs, bl.a. understøttede vores udbyder ikke det system som Rasmus gerne ville bygge siden op i.
Vi har derfor besluttet at lade en professionel hjemmesideleverandør kigge på opgaven. Vi har fundet en leverandør, som levere et flot stykke arbejde, endda til en meget rimelig pris, så dette arbejder vi videre med. Rasmus tager kontakt til leverandøren.

Vi har været i lokalaviserne to gange i den seneste tid. Der har været store flotte opslag omkring udlægningen af juletræer til aborrerens gydning og om vores udsætning af ørreder.
Dejligt med noget omtale af vores gode arbejde og rigtig god PR for klubben.

Husudvalget:
Låsen i hoveddøren har det ikke for godt, men vi havde jo forventet at det nye låsesystem var blevet leveret på nuværende tidspunkt. Med tanke på de besværligheder som Jane har haft med at få en klar besked fra kommunen, bliver vi nødt til at få lavet den nuværende lås, hvis det nye system trækker yderligere ud. Kenn tager kontakt til en låsesmed og finder en løsning.

Vi afventer på 3. år en udvendig maling af klubhuset. Vi har fået flere forskellige meldinger vedrørende dette, men intet er sket. Steen skriver direkte til forvaltningen i kommunen for at få et svar ad denne vej. Så må vi håbe at der sker noget.

Der meldes om en sær lugt ved hoveddøren. Kenn kigger nærmere på dette.

Bådudvalget:
Alu-båden ”PIKE” er nu kommet tilbage fra smeden. Revnerne i bunden er blevet svejset og der er skiftet hjullejer på traileren. Traileren er også blevet monteret med flere sæt dobbeltruller, så revnerne i skroget kan undgås fremover.
Alu-båden ”RAP” skal også svejses i bunden. Steen har en kontakt til dette.

Den nye trollingbåd var klar til sæsonstarten og tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været positive.

Det blev besluttet at Trollingbåden og båden i Ege bliver tilmeldt Dansk Søredningsselskab.
Dermed kan de få hjælp ved motorstop, grundstødning eller lignende.

Juniorudvalget:
Juniorarbejdet kører fint og der har været en tilgang på 3 drenge.

Juniorgruppen har været på flere ture, senest er årets første karpetur blevet afholdt og der kom fint med fisk på land.

Tur- og aktivitetsudvalget:
Udvalget har lavet det første udkast til turprogrammet for 2019. Det vil blive lavet endeligt færdigt over de næste par måneder, men der vil nok blive et mindre antal ture, men så vil der sikkert blive nogle flere weekendture.

Vi har kigget på nogle aktiviteter i klubhuset i vinterhalvåret, men det er stadig kun på ideplan, så mere om dette senere.

Hakkemoseudvalget:
Dr er ikke noget nyt om salget af Hakkemosegrunden. Det konsortie som vil købe grunden har ikke betalt beløbet, hvilket skulle være sket d. 15. maj. De stiller nu nye krav til lokalplanen, nemlig at de også kan bygge almindelige boliger på området. Dette er ikke foreneligt med at området er udlagt til rekreative formål, så det bliver spændende at se hvad der nu sker.

St. Vejleå udvalget:
Der har i de sidste par år været en del gravearbejde i St. Vejleå på nogle meget uheldige tidspunkter.
Vi vil efter sommerferien prøve at komme i dialog med kommunen vedrørende dette, så eventuelle fremtidige gravearbejde, kan udføres når det gør mindst skade på fiskebestanden.

Vi vil også prøve at få arrangeret et møde med Strandparken/kommunen umiddelbart efter sommerferien, så vi kan være på forkant med skarvproblemet, inden de invadere området til efteråret/vinter.
8. Medlemskort 2019

Vi havde dette punkt oppe på det forrige bestyrelsesmøde, idet den nuværende metode med ud printning og fremsendelse af individuelle medlemskort er meget tidskrævende.
Vi har siden undersøgt flere muligheder, men blev enige om at en løsning med fortrykte plastikkort, enten med påtrykt navn eller med påsætning af labels, er den løsning som vi ville gå videre med.
Det forventes at der kan spares en hel del arbejde ved at kortene bliver fortrykt fra en leverandør, så vi ikke selv skal sidde og taste og printe hvert eneste kort.

9. Ny hjemmeside.

Vi besluttede på det sidste bestyrelsesmøde, at vi ville arbejde på en ny hjemmeside. Rasmus tilbød at kigge på opgaven, men han er stødt på flere problemer undervejs, bl.a. understøttede vores udbyder ikke det system som Rasmus gerne ville bygge siden op i.
Vi har derfor besluttet at lade en professionel hjemmesideleverandør kigge på opgaven. Vi har fundet en leverandør, som levere et flot stykke arbejde, endda til en meget rimelig pris, så dette arbejder vi videre med. Rasmus tager kontakt til leverandøren.

10. Kommende ture og aktiviteter.

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

11. Nye eller opdaterede konkurrencer/aktiviteter

Dette punkt havde vi også oppe på det sidste bestyrelsesmøde, for at se om der kunne komme nogle nye ideer til nye konkurrencer eller aktiviteter.
Peter foreslog at vi kunne afholde en åben karpekonkurrence over en weekend i Hakkemosen.
Det kunne være et fint tiltag, som vi vil overveje at tage med i næste års planlægning

Der er også forslag om præmiering af dem som indsender fangstrapporter. Hver måneds vinder kunne f.eks. deltage gratis i en fisketur som blev arrangeret kun til disse personer. Derudover kunne der også være nogle mindre grejpræmier hver måned.

12. Fastsættelse af de kommende bestyrelsesmøder i 2018

Torsdag d. 16. august.
Torsdag d. 27. september
Torsdag d. 8. november.
Torsdag d. 6. december. (hvis nødvendigt)

13. Eventuelt

Der var ingen som havde noget under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 16. august

Referent: Steen LyngsøReferat 8. marts 2018, 13-03-2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 8. marts 2018

Deltagere:
Steen Lyngsø
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Kevin Schmidt

Afbud:
Jane Andersen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:

Klubbens hjemmeside er ved at være forældet og den mangler en del opdateringer.
Det er blevet besluttet at Rasmus prøver at kigge på mulighederne for en ny hjemmeside og at Steen kigger den gamle hjemmeside igennem og opdaterer oplysningerne på denne.

Klubbens Facebook side bliver ændret fra en åben gruppe til en lukket gruppe.
Steen sørger for dette.

Det skal fremstå helt klart, hvem der er ansvarlig for diverse udvalg og der skal være kontaktoplysninger på disse personer.

Der vil blive lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne via mail. Bestyrelsen skulle dermed gerne kunne blive klogere på, hvilke ønsker og forventninger klubbens medlemmer har til driften af ISK. Rasmus og Steen kommer med et oplæg til denne undersøgelse.

Husudvalget:

Der afholdes oprydnings dag d. 10. marts. Der er bestilt en container til denne dag, så der kan blive ryddet grundigt op i og omkring klubhuset.

Bådudvalget:
Den nye trollingbåd skal gøres klar til den nye sæson. Der mangler at blive monteret downriggere.

Der skal laves en plan med datoer over bådkurser i 2018.

Den første alu-jolle er blevet repareret og skal hentes på værkstedet. Den er blevet svejset i bunden og der er blevet skiftet hjullejer på traileren.
Når den er tilbage, skal der monteres nye ruller på traileren.
Den sidst alu-jolle skal have samme tur, men vi ser lige tiden an.

Der skal udfærdiges et regelsæt for brug af bådene og der skal fremadrettet føres lister over hvem som har deltaget på bådkurser. Bådudvalget laver dette snarest.

Juniorudvalget:

Bestyrelsens kontakt til juniorudvalget er Kevin Schmidt, som er blevet valgt ind i bestyrelsen ved den seneste generalforsamling.
Det blev aftalt at det fremtidige juniorarbejde skal planlægges mere langsigtet og at junioraktiviteterne skal være meget mere synlige for den øvrige klub og for omverdenen.

Tur- og aktivitetsudvalget:

Vi håber at få inspiration fra spørgeskemaundersøgelsen til nye ture og aktiviteter i de kommende år. Det er lidt svært at finde ud hvad medlemmerne vil, idet tilslutningen til diverse ture og arrangementer svinger en del.

Hakkemoseudvalget:

De skal opsættes skilte inden den kommende sæson.

Som opstart til sæsonen afholder vi en kombineret affaldstur/medlemsmøde ved Hakkemosen.
Her skal der ryddes op og vi skal have aftalt hvordan kontrollen skal foregå i den kommende sæson.
Der vil blive indkaldt til dette via Hakkemosens og ISK´s facebooksider.

St. Vejleå udvalget:

Vi er voldsomt belastet af skarv ved åen og i havnen i denne vinter. Der er nok et gennembrud på vej i forhold til en reguleringstilladelse, men det er Ishøj kommune som får denne tilladelse, så det er kommunen som har de afgørende ord og skal styre dette.

På arbejdsdagen d. 10. marts vil der blive gjort juletræer klar til udlæggelse på aborrens gydepladser. På grund af isdækket har det ikke været muligt at få træerne i vandet tidligere, men de vil blive bundtet og gjort klar, så vi kan lægge dem ud når isen igen er væk.


5. Medlemskort

Fremstillingen og udsendelsen af vores plastik medlemskort er meget tidskrævende, så vi vil i den kommende tid undersøge, om der kan findes alternativer til dette.
Det skal selvfølgelig være en sikker løsning som kan minimere risikoen for kopiring og lignende.

6. SU

Vores medlemskab af SU var oppe til debat på vores generalforsamling.
Grunden til dette var at vi betaler et stort beløb til SU for vores medlemskab, idet det koster et fast beløb pr. medlem.
SU er inde i et generationsskifte, idet det er en helt ny bestyrelse som har overtaget arbejdet i 2017.
Der ligger et stort arbejde foran dem, så det tager selvfølgelig noget tid at komme gennem det hele.
Ishøj Sportsfiskerklub har i efteråret 2017 meldt tilbage til SU, at vi fortsat bakker op, idet vi mener at det er en god ide og at SU også er et godt aktiv for vores medlemmer.
Vi følger selvfølgelig arbejdet i SU og holder os opdateret på udviklingen.

7. Dagkortsalg via Dansk Fiskekort

Vi har siden oktober måned ikke haft noget salg af dagkort til St. Vejleå og Hakkemosen via nettet.
Vi solgte tidligere dagkort via Fiskekort.dk som Danmarks Sportsfiskerforbund driver, men på grund af voldsomme prisstigninger for denne service, valgte vi at opsige vores aftale med DSF.

Vi er siden blevet opmærksomme på Dansk Fiskekort.dk som også sælger fiskekort på nettet.
Vores venskabsklub i Sorø benytter Dansk Fiskekort.dk og er meget tilfredse med denne udbyder.
Vi har besluttet at undersøge muligheden for at sælge dagkort ad denne vej. Steen går videre med dette.

8. Kommende ture og aktiviteter

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

9. Nye eller opdaterede konkurrencer/aktiviteter

Dette punkt blev brugt som en ”brainstorm” på om der var nogle gode ideer eller forslag til kommende aktiviteter. Her tænkes der især på hvordan vi får flere fangstrapporter fra medlemmerne og om der er forslag til nye/ændrede konkurrencer som kunne interessere medlemmerne.
Vi samler op på dette på det næste bestyrelsesmøde.


10. Eventuelt.

Udsætninger 2018:
Vi har fået tilladelse til at udsætte det samme antal fisk som i 2017.
Steen bestiller fisk og aftaler nærmere med hensyn til udsætningstidspunkt m.m.

Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS):
VSS holder årsmøde d. 13. marts i Bjørnens lokaler i Albertslund.
Thoke Wistoft, Ulrik Nielsen og Steen Lyngsø deltager for Ishøj Sportsfiskerklub.

Havnens dag:
Lørdag d. 9. Juni bliver dr afholdt havnens dag på Ishøj havn. Vi har tidligere talt om at afholde et ”åbent hus” arrangement i klubben denne dag. Dette har vi dog droppet, idet det vil kræve meget tid og forberedelse at afholde dette.
Småbådsklubben har også et stort arrangement i Hundige havn denne dag, så det vil være dumt at ligge og slås om de interesserede.

Køge Bugt Fiskepleje:
Vi har besluttet at støtte Køge Bugt Fiskepleje med 5000,- til deres arbejde med udsætninger og vandløbspleje. Dette gjorde vi også i 2017.

15 HK motor:
Vores 15 HK 2 takts motor har ikke været brugt i flere år.
Vi har derfor besluttet at vi vil donere den til SU hvis de kan bruge den.


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 19. april

Referent: Steen LyngsøReferat fra generalforsamlingn 2018, 04-03-2018Punkt 1. Valg af dirigent

Søren B. Hansen blev valgt som dirigent. Søren kunne meddele at generalforsamling var blevet indkaldt efter teksten i vedtægterne og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Punkt 2. Formandens beretning.

Steen Lyngsø fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.
Beretningen er vedlagt referatet i foreningsmappen.

Hovedpunkterne i beretningen var:
• Ture og aktiviteter
• Klubhuset
• St. Vejleå
• Klubbådene
• Vallensbæk søerne
• Hakkemosen
• Junior afdelingen
• Pensionistafdelingen
• Konkurrencer
• Køge Bugt Fiskepleje
• Information til medlemmerne

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Ulrik Nielsen:
Bør juniorafdelingen ikke være mere synlig, som det er i dag, kan man ingen steder se noget om juniorernes aktiviteter.
Formanden:
Som det er i dag, så kører juniorafdelingen meget lukket md deres egen facebookgruppe hvor alle deres aktiviteter bliver lagt op.
Det vil nok være en rigtig god ide, at gøre juniorafdelingens arbejde mere offentligt, så man rent faktisk kan se at vi har en aktiv juniorafdeling.

Finn Kristiansen:
Jeg efterlyser at klubben har en holdning til det etiske omkring ”bulefiskeriet” på Øresund.
Formanden:
Klubben vil eller kan ikke gå ind og blande sig i medlemmernes fiskeri, så længe det foregår efter loven og lokale bestemmelser. Så må det være op til den enkelte vælge sin fiskeform.

Punkt 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

Det reviderede regnskab for 2017 var fremlagt på bordene.
Der var følgende spørgsmål til regnskabet.

Jan Dehli:
Hvorfor er udgiften til kontingenter blevet fordoblet
Kasseren:
Det er fordi at betalingen til SU er blevet ændret. Ifølge SU ‘reglement, skal der betales for samtlige medlemmer i de tilsluttede foreninger. Vi har hidtil kun betalt for de medlemmer som ønskede at benytte SU faciliteterne, derfor er udgiften til SU steget med godt 50 % i 2017.

Bent Hytholm:
Hvor i regnskabet er salget af den gamle trollingbåd skrevet ind:
Kasseren:
Indtægten er først kommet i 2018, så derfor figurerer den ikke på dette regnskab.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fortsætter uændret i 2016.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Valg til bestyrelsen.

Følgende personer er på valg i 2017
Kasserer: Jane Andersen
Bestyrelsesmedlem: Peder Lichtenberg
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Rye Petersen
Bestyrelsessuppleant: Flemming Eriksen
Bestyrelsessuppleant: Jacob Dreyer Pedersen (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår: Kevin Schmidt
Revisor: Martin Hubert
Revisorsuppleant: Jan Dehli

All de opstillede blev genvalgt med applaus uden modkandidater.


5. Indkomne forslag

Dr var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen6. Eventuelt

Der blev uddelt præmier til alle som blev nr. 1, 2 eller 3 i de løbende årskonkurrencer.
• Klubmesterskabet
• Årets Fisker
• Medemesteren
• Størmesteren


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.40


Referent: Steen Lyngsø

Dirigent: Søren B. Hansen