Interne Nyheder fra Ishøj Sportsfiskerklub

Julebanko, 03-11-2018

Julebanko d. 4. december 2018

I år afholder vi vores traditionelle andespil i klubhuset tirsdag d. 4. december. Denne aften er det muligt at vinde både juleanden og flæskestegen, samt en masse andre fine præmier.

Vi spiller som sædvanligt 10 spil og i pausen efter det 5. spil, er der som altid gløgg og æbleskiver.
I pausen sælger vi også lodder til lotteriet, det bliver spændende hvem der løber med den store kurv med julegodter og andet godt i år.

Kom ned i klubben denne aften og tag gerne familien med, det plejer at være rigtig hyggeligt og så bliver juleanden måske også bragt med hjem.

Vi starter spillet kl. 19.00, men kom gerne i god tid, så der er tid til at købe plader m.m.

Referat bestyrelsesmødet d. 16. august, 05-10-2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 16. august 2018

Deltagere:
Steen Lyngsø
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Kevin Schmidt

Afbud:
Jane Andersen
Flemming Eriksen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Med hensyn til dialogen med I/S Vallensbæk mose vedrørende en fiskeplejeplan for Vallensbæk søerne, har vi endnu intet hørt. Sekretariatet i ISVM foreslog at vi skulle have Fiskeøkologisk Laboratorium (FL) med til mødet, vi mente dog ikke at FL skulle med og vi i stedet selv skulle holde det første møde. Siden har der ikke været kontakt!

Ishøj kommune har endelig meddelt at vores låsesystem vil blive udskiftet. Jane har fået den besked at det vil foregå i den første halvdel af august, så det må være lige op over.
Der foreligger et større arbejde med registrering af medlemmer der gerne vil have en chip, og videre kommunikation med kommunen, som koder disse ”låsechips”. Derefter forestår der en nøgle til chips udskiftning hos de enkelte medlemmer, så det er en omfattende opgave.
Jane har tilbudt at stå for dette.

Ishøj Sportsfiskerklub er jo også omfattet af den meget omtalte ”persondataforordning” og skal derfor udfærdige flere forskellige dokumenter, som dokumentation for og hvordan vi overholder, de af EU vedtagne regler for opbevaring og brug af medlemmernes personlige oplysninger.
Steen har udfærdiget de nødvendige dokumenter, som bl.a. er en samtykkeerklæring som er udsendt til medlemmerne pr. mail sidst i juli måned.

Låsen er hoveddøren er blevet lavet efter sidste bestyrelsesmøde, idet vi på det tidspunkt ikke vidste hvornår vi ville få det nye låsesystem.

Rasmus har kigget videre på en ny hjemmeside, dette bliver omtalt længere nede i dagsordenen.

Den udvendige maling af klubhuset er endelig gået i gang og det får endda en ny flot farve.

Lugten ved hoveddøren er der stadig, Kenn undersøger nærmere.

Steen har fundet en som kan svejse den sidste alu-båd i bunden.
Vi prøver at få det ordnet hurtigst muligt.

4. Meddelelser fra formanden.

Der har ikke været den store aktivitet hen over sommerferie perioden.

Miljøstyrelsen har meddelt at de vil gennemføre en undersøgelse af fiskebestanden i Vallensbæk søerne. Den vil blive foretaget i uge 34 og der vil blive sat et antal biologiske oversigtsgarn, altså garn med forskellige maskestørrelser i garnets længde, dette for at man kan fange alle størrelser fisk.
Undersøgelsen vil kun kører over nogle få dage.

Formanden er jo på valg til den næste ordinære generalforsamling til februar og her meddelte Steen, at han ikke ønsker at genopstille til posten. Det er ikke noget som er opstået pludseligt, men jeg har længe kunne mærke, at det er gået den vej. Det nødvendige drev er der bare ikke, og så er det eneste rigtige at finde en ny og engageret formand, ikke mindst for klubbens skyld.
Jeg vil selvfølgelig hjælpe en ny formand så godt jeg kan, og vil også efterfølgende hjælpe til i ISK.

5. Meddelelser fra kasseren

Jane var ikke med på mødet og kunne dermed ikke fremlægge regnskabet frem til d.d., men kan berette at økonomien er god.
Medlemstallet er stabilt og ligger på ca. samme niveau som året før.

Bestyrelsen modtog en mail fra Jane d. 24. juni, hvor hun udtrykte, at hun følte er der var samarbejdsvanskeligheder med den øvrige bestyrelse. Jane mente at der bliver taget beslutninger i bestyrelsen uden hendes viden og at hun bevidst, ikke bliver oplyst om alt hvad der foregår i bestyrelsen. Jane var endvidere meget utilfreds med, at der uden hendes viden, er oprettet en gruppe på Facebook af den øvrige bestyrelse, hvor det praktiske arbejde i klubben bliver koordineret.
Jane har derfor meddelt, at hun trækker sig som kasserer til den kommende ordinære generalforsamling og indtil da, udelukkende vil stå for klubbens regnskaber.
Den øvrige bestyrelse har noteret sig Janes betragtninger og udmelding om at trække sig til generalforsamlingen, men kan ikke genkende, at der er taget beslutninger uden kasserens viden, og at der bliver holdt oplysninger tilbage.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:
Bestyrelsen er i de seneste måneder, blevet gjort opmærksom på, at der har været flere eksempler på uheldige kommentarer på klubbens Facebook side. Dette har medført at der er flere medlemmer som ikke vil lægge indlæg og rapporter op.
Vi vil derfor fremadrettet stramme op på reglerne for indlæg og kommentarer på Facebooksiden.
Rasmus og Peter kigger reglerne i gennem og lægger dem op på siden.

Husudvalget:
Installeringen af den nye nøglesystem er nært forestående og den udvendige maling af klubhuset er blevet påbegyndt af kommunen. Dette er nærmere beskrevet højere oppe i referatet.

Bådudvalget:
Båden i Ege skal have et nyt ekkolod. Dan har tilbudt at stå for dette og Kenn snakker videre med Dan.

Båden i Ege trænger også til et nyt ledningsnet. Dette vil Lars-Ole, som holder øje med båden for os, lave inden for den kommende tid.

Alu-jollen ”Pike” har et hul i bunden. Steen har en kontakt som kan svejse dette.

Juniorudvalget:
Juniorarbejdet er startet op igen efter sommerferien og der er ved at blive lavet et program for de kommende måneder.

De har været på et par karpeture i sommer og der er kommet nogle fine fisk på land.

ISK sender 3 juniorer på DSF juniorlederkursus i efterårsferien. Det er Axel, Albert og Johan.
De deltager gennem Team Ishøj.

Tur- og aktivitetsudvalget:
Turudvalget har udkastet til næste års turprogram klar. Udvalget afholder et møde hvor programmet bliver lagt endeligt fast, og vi håber at det måske er på plads til det næste bestyrelsesmøde.

I forbindelse med familieturen d. 28. september, har vi også fået mulighed for at fiske i stør søen hos Simon. Vi råder over søen fra fredag kl. 18.00 – lørdag kl. 18.00. Mere om dette følger.

Festudvalget
Sommerfesten står for døren og bliver afholdt den kommende lørdag. Kenn og Robin har styr på indkøb og forberedelser. Der er godt 25 tilmeldt, så der er lagt op til en hyggelig aften.

Hakkemoseudvalget:
Der er stadig ikke noget nyt om salget af Hakkemosegrunden og i dette tilfælde kan vi kun sige, at intet nyt er godt nyt.

Der er blevet opsat skilte ved Hakkemosen med regler for fiskeriet.

7. Medlemskort 2019

Vi har endnu ikke fundet den endelige løsning på udfærdigelsen af medlemskort i 2019.
Løsningen kan eventuelt være at få lavet færdigtrykte plastikkort, men vi skal lige se om det er ifølge den nye persondatoforordning, er tilladt at sende medlemslisten til et trykkeri.

8. Ny hjemmeside

Rasmus har været i kontakt med leverandøren, som skal lave vores nye hjemmeside. De er kommet med et rigtig godt oplæg til vores side. Rasmus har lavet et oplæg til opbygningen, så nu skal vi have nye billeder og tekst, inden arbejdet sættes i gang.
Leverandøren kan stå for alt med hjemmesiden, så fremadrettet kan vi få hosting, vedligehold m.m. fra samme sted. Peter, Steen og Rasmus går i gang med at opdatere tekster og så skal vi have opdateret stort set hele billeddelen.
Når vi mener at vi er ved at være der, sætter Rasmus leverandøren i gang med arbejdet med den nye hjemmeside. Når den nye hjemmeside er klar, kan den umiddelbart erstatte den gamle, så der burde ikke blive en periode uden en aktiv hjemmeside.

9. Kommende ture og aktiviteter

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt

Der var ingen som havde noget under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 4. oktober

Referent: Steen Lyngsø

Familieturen d. 29. september, 09-09-2018

Lørdag d. 29. september: Familietur til Simons Put & Take
OBS: Nu med størfiskeri, se længere nede.

Vi gentager de sidste års store succes, nemlig familieturen til Simons P/T.
Vi har igen lejet hele søen, så det er kun ISK folk, som er ved søen denne dag.
Vi starter fiskeriet kl. 07.00 og derefter kan man møde op når det passer
Husk registrering og betaling i teltet inden fiskeriet påbegyndes
Denne dag er der også en hyggekonkurrence og der vil være præmier til de 3 største fisk fanget af henholdsvis juniorer, seniorer og pensionister.
Konkurrencen løber fra kl. 07.00 til kl. 13.00.
Kl.13.15 er der grillpølser til alle deltagere og efter spisningen er der præmieuddeling.
Efter spisningen kan der fiskes resten af dagen, hvis man ønsker dette.
Pris: Senior 200,- Pensionister 150,- og Juniorer 50,-
Tilmelding: Kenn Kristensen 40 28 32 14
Turleder: Juniorafdelingen

STØRFISKERI

I forbindelse med familieturen d. 29. september, har vi også fået mulighed for at fiske i stør søen, som ligger umiddelbart ved siden af P/T søen.
Her er der mulighed for at opleve et fantastisk fiskeri, med stør på op til 60 kilo.
Der er dog den betingelse, at man skal fiske med grej som kan håndtere de store fisk. Dette kan der læses nærmere om på: www.simonsputandtake.dk/

Vi fisker i stør søen fra fredag d. 28. september kl. 18.00 til lørdag d. 29. september kl. 18.00
Man er selvfølgelig også velkommen til at starte sit fiskeri lørdag morgen, hvis man ikke ønsker at overnatte ved søen.

Pris 200,- pr. person
Så er man selvfølgelig også velkommen til at fiske i ørredsøen i det tidsrum som vi råder over denne, og der er også grillpølser kl. 13.15 samme sted.

Der bliver som udgangspunkt fisket med 2 personer på hver plads, så tilmed dig gerne med en makker, så i kommer til at sidde sammen.

På grund af de begrænsede antal pladser til størfiskeriet (20 mand) er det nødvendigt at melde sig til dette fiskeri hos Kenn Kristensen på 40 28 32 14