ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7. maj, 16-05-2014


Deltagere:

Steen Lyngsø
Jane Andersen
Peder Lichtenberg
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den endelige dagsorden blev fastsat.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De 3 mærkesager som der skulle arbejdes på straks, er alle blevet udført
Det drejer sig om genetablering af den "gamle" hjemmeside, kontakte Strandparken vedrørende problemerne med slusen mellem St. Vejleå og Karret, samt at kontakte Bane Danmark vedrørende problematikken omkring baneudbygningen gennem Vallensbæk sø.

4. Meddelelser fra formanden.

Vi har haft indbrud i klubhuset natten mellem d. 5. og 6. maj. Tyvene har skaffet sig adgang, ved at bryde et vindue op i opholdsrummet. Det eneste som er blevet fjernet er fjernsynet. Sagen er blevet anmeldt til politiet.

Der blev udsat ørreder i Ishøj d. 12. april. I alt blev der udsat ca. 19.000 stk. små ørreder på 15-19 cm. Sjællands Småbådsfiskeklub har igen i år bidraget med 15.000 kr. til vores udsætninger.
Der har efterfølgende været kritik af, at vi ikke har meldt ud at der blev sat fisk ud denne dag. Årsagen til dette er, at vi i de tidligere år har været vidne til, at vores udsætninger har trukket "lystfiskere" til, som har landet hundrede vis af de små ørreder. Vi ønsker derfor ikke alt for meget "reklame" for vores udsætninger.

Bestyrelsen har besluttet at tildele Tue Blaxekjær og Søren Blaxekjær en skriftlig advarsel.
Denne advarsel gives på baggrund af, at Søren Blaxekjær i en mail d. 4. marts 2014, meddeler at han og Tue ikke vil medvirke til at korrigere 2013 regnskabet på trods af, at dette var blevet pålagt af generalforsamlingen. Efter at bestyrelsen modtog denne mail d. 4. marts, har Tue dog flere gange givet tilsagn om at deltage alligevel, men er hver gang sprunget fra igen.
Bestyrelsen har nu den opfattelse, at man ikke vil medvirke til ovenstående.

Dette er i bestyrelsens øjne, en alvorlig sag, idet generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Det har også medført at hele sagen har taget meget længere tid end nødvendigt og har krævet en hel del resurser af den nuværende bestyrelse.

5. Meddelelser fra kasseren.

Det korrigerede regnskab for 2013 er færdigt og vil som det blev vedtaget på generalforsamlingen, blive udsendt efter at det er blevet godkendt af Søren Christiansen og Thomas Vedel.

Har været i kontakt med Ishøj Kommunes foreningskonsulent Klaus Helsøe og har fået fastslået hvordan det juridiske ansvar ligger, når ikke den gamle kasserer ikke vil deltage i korrektionen af 2013 regnskabet, som han blev pålagt af generalforsamlingen, samt at han har mistet alle bilag fra 2013. Svaret var, at det helt klart er den gamle kasserer og bestyrelse, som står med det fulde ansvar.

Der er blevet ansøgt om deltagertilskud fra Ishøj kommune. Der mangler dog fødselsdatoer på ca. 60 medlemmer i den medlemsliste som vi har fået overdraget fra den gamle bestyrelse, så det kommer til at koste klubben godt 7.800 kr.!

Vi skal have samlet e-mail adresser ind på alle medlemmer som har en sådan. Dette vil gøre det langt nemmere og ikke mindst billigere, når der kan sendes opkrævninger og nyheder ud til medlemmerne på denne måde.

6. Nyt fra udvalgene.

Informations udvalget:

Den "gamle" hjemmeside er oppe at køre igen. Det har taget lidt længere tid en forventet på grund af diverse forhindringer, men nu er den her. Den er blevet taget rigtig godt imod af medlemmerne.

Oplysningerne i informations skabet på klubhusets gavl, vil blive opdateret snarest.

Hus udvalget:

Der skal indkøbes et nyt fjernsyn efter at det andet blev stjålet ved indbruddet. (Kenn)

Vi har ikke flere nøgler til huset, så der bestilles 10 nøgler hos vores leverandør. (Kenn)

Grillen skal ordnes og gøres klar til sommeren. (Kenn)

Der skal indkøbes nye blomsterkasser og plantes blomster i disse. (Steen)

Båd udvalget:

Alle både var klar til sæsonstarten.

Der er indkøbt et nyt batteri og en ny oplader til den ene alu-jolle. Så nu er der batteri og en lader i optimal stand til begge alu-joller.

Den ene alu-jolle er blevet bakket ned i saltvand, uden at nummerplade bommen er blevet afmonteret. Dette har resulteret i korrosion i lygterne. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at medlemmerne ikke har mere respekt for vores fælles ting. Det havde da været en helt naturlig ting, at få skyllet bom og lygter grundigt af ved hjemkomsten og kontakte den bådansvarlige. Vi kan jo alle komme til at lave en fejl. Men bare at lade som ingenting og lade problemerne ligge til den næste bruger og til den bådansvarlige, det er bare ikke i orden.

Junior udvalget:

Junior arbejdet kører rigtig fint. Der har desværre været et mindre fald i antallet af deltagere, men nogle vi jo altid falde fra.

Den 10. maj deltager juniorafdelingen med 7 drenge i Danish Open, det uofficielle junior DM i P/T fiskeri. Det foregår hos Simons P/T og vi overnatter deroppe i telt fra fredag til lørdag.

Tur- og aktivitets udvalget:

Rigtig god deltagelse på klubarrangementerne. Der har bl.a. været 20 - 25 deltagere på de to klubmesterskabsafdelinger, som er blevet afholdt i lokalområdet.

Der kigges på muligheden for at planlægge en større klubtur, som f.eks. en malletur til Ebro eller lignende. En mulighed kunne være at de interesserede kunne indbetale et månedligt beløb, for at "spare op" til turen. Udvalget kigger nærmere på dette.

Fest udvalget:

Der er ikke sket det store, men udvalget er klar til Sankt Hans aften og sommerfesten er også på tegnebrættet.

Hakkemose udvalget:

Der har været afholdt et møde med den landskabsarkitekt studerende, som er i praktik hos Høje Taastrup kommune. Hun har et projekt omkring at gøre Hakkemose området mere brugervenligt for de forskellige brugergrupper, så hun var meget interesseret i et møde med os.

Der er sendt en mail til Curt Mikkelsen, som er vores kontaktperson i Høje Taastrup kommune, som beskriver vores arbejde omkring vandet og vores planer med dette. Der er desværre endnu ikke kommet et svar tilbage, så vi prøver at kontakte ham igen.

Vi havde en oprydningsdag i området omkring Hakkemosen d. 6. april. Der mødte ca. 10 personer op og deltog i dette.
I samme forbindelse havde vi taget en af klubbens alu-joller med, så søen blev "logget" ved hjælp af ekkolod og navigator, så der er blevet lavet et meget detaljeret dybdekort over Hakkemosen.

Kontrollant udvalget.

Der har ikke været nogen aktivitet på dette område endnu. Der bliver arrangeret et kontrollantmøde i løbet af september, så vi er klar til sæsonstarten.

St.Vejleå udvalget:

Der er blevet sendt en skrivelse til I/S Strandparken, som beskriver problemerne omkring den defekte sluse mellem åen og Karret. Vi henstiller også til at fejlene på slusen bliver udbedret så hurtigt som muligt.7. Baneføringen i Vallensbæk sø.

Den nye højhastighedsbane skal anlægges langs motorvejen og det vil medføre et omfattende grave- og inddæmningsarbejde i søen. Dermed vil der blive frigivet en masse slam og forurening fra den gamle losseplads, som hele området er anlagt på. Dette kan få katastrofale konsekvenser for
St. Vejleå, hvis dette løber ud af søen og ned gennem åen. Vi skal derfor straks indgå i det arbejde, som der er startet op, for at få ”Bane Danmark” til at forebygge at dette kan ske.
Steen Lyngsø har sammen med Kjeld Willerslev fra Bjørnens Sportsfiskerforening i Albertslund, skrevet til Bane Danmark og beskrevet den ovenstående problematik og bedt om at få et møde.
Bane Danmark har været meget positive overfor vores henvendelse og der skal nu være et møde d. 26. maj.

8. Mulig fussion mellem Bjørnens Sportsfiskerforening og Vallensbæk Lystfiskerforening.

Vi har fået en henvendelse fra Henrik Møller, som er formand i Vallensbæk Lystfiskerforening (VLF). Han nævner at der har været talt om at lægge de to foreninger sammen og vil derfor høre vores mening om at Bjørnens Sportsfiskerforening kan overtage VLF´s fiskeret i St. Vejleå.

Ishøj Sportsfiskerklub kan under ingen omstændigheder accepterer at fiskeretten overdrages til Bjørnen. Bjørnens Sportsfiskerklub er hjemmehørende i Albertslund og har ingen tilknytning til området hvor vores fiskeret gælder.
Det skal for en god ordens skyld nævnes, at det kun er en forespørgsel om vores holdning omkring dette. Der er ingen aktuelle planer og man har ikke præsenteret dette andre steder.

9. Sankt Hans aften og sommerfesten.

Robin og Kenn køber ind til Sankt Hans aften og planlægger denne.
Sommerfesten er også på tegnebrættet.

10. Kommende ture og klubaftener.

Kenn er i klubben på de kommende klubaftener.
Der er turledere på de kommende ture og sedler vi blive ophængt i klubben.

11. Klubaftener i efteråret 2014.

Vil skal allerede nu til at tænke over hvad der skal ske på klubaftener til efteråret. Alle bestyrelsesmedlemmer bedes komme med nogle forslag til aktiviteter på næste bestyrelsesmøde. Forslag fra medlemmerne er selvfølgelig også meget velkomne.

12. Bådkursus.

Der er blevet afholdt to bådkurser i april.
Vi bør nok holde et mere inden sommerferien, for at samle op på de sidste.
Kenn afholder dette og aftaler en nærmere dato med Steen.

13. Eventuelt.

Informationsfolderfolder
Peder Lichtenberg foreslår at vi laver en informationsfolder på engelsk, tysk og polsk, som omtaler fiskeriet i Ishøj området. Den skal indeholde regler for fiskeriet og en forklaring på hvorfor vi forvalter fiskeriet som vi gør. Peder og Steen går videre med dette.

Oversigt over klubbens værdier.
Med tanke på indbruddet mandag nat, skal vi have lavet en oversigt over klubbens værdier. Vi skal have foto dokumenteret det vi har af værdier, det er f.eks. både, motorer, fjernsyn og andet inventar.
Jacob vil gerne stå for dette.

Abonnementer på fiskeblade
Vi havde på et tidspunkt abonnementer på et par fiskeblade. Vi ser ikke disse blade i klubben mere, så er disse sagt op. Steen undersøger nærmere.

Bedre sikring mod fremtidige indbrud.
Vi skal prøve at undersøge hvad vi kan gøre for at undgå fremtidige indbrud. En mulighed er at deltage i "Operation mærkning" og mærke vores ting med en gravørpen, som vi kan låne hos politiet. En anden mulighed er at sikre vores vinduer med en indvendig "haspe". På denne måde bliver det meget svært at brække vinduet op. Vi skal nok også overveje at få skiftet låsen i bagdøren mod haven.

Vi vil prøve at høre kommunen om vi må opsætte et skilt med "området er overvåget" ved indkørslen til Tangloppen. Kenn sørger for dette.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 18.30

Referat; Steen Lyngsø

Alle ISK nyheder