ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. juni, 20-06-2014

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 18. juni 2014.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Peder Lichtenberg
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den endelige dagsorden blev fastsat.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De opgaver som er blevet aftalt på de forrige bestyrelsesmøder, er stort set alle blevet løst eller er under udarbejdelse. De få sager som endnu ikke er blevet udført, bliver startet op inden vi tager fat på noget nyt.

4. Meddelelser fra formanden.

Vi har fået en henvendelse fra DTU Aqua i forbindelse med at udsætnings planerne for vandløb til Køge Bugt, skal have revideret udsætnings planerne i 2014. DTU Aqua har forespurgt om vi kan stille med to personer, som kan være behjælpelige med el fiskeriet i St. Vejleå i forbindelse med undersøgelserne. Dette vil foregå over to dage i uge 35. Steen Lyngsø prøver at finde et par personer, som vil være behjælpelige med dette.
DTU Aqua har også haft en undersøgelse i vinterhalvåret 2013/2014, hvor der skulle samles prøver fra ca. 50 havørreder i vores lokalområde. Disse prøver skulle ISK´s medlemmer stået for at indsamle, men dette er desværre ikke sket. Jeg har aftalt med Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua, at vi vil gøre en indsats for at indsamle disse prøver i den kommende sæson og dette er Peter glad for.

Bestyrelsen er blevet inviteret til Fritidskonference af Folkeoplysningsudvalget i Ishøj Kommune. Dette foregår i Silkeborg d. 29. og 30. august. Der er dog ingen fra Ishøj Sportsfiskerklub som ønsker at deltage i dette arrangement. Vi har også sommerfest d. 30. august.


Vi er blevet inviteret til et dialogmøde d. 27. august omkring udsætninger og vandpleje i "opland 4" hvor vi jo hører hjemme. Steen Lyngsø og Kenn Kristensen deltager i mødet.

Vi er blevet bekendt med at der er en "fiskeklub" i Hundige der kalder sig "A-Catch", som har afleveret et forslag til Strandparkens bestyrelse vedrørende forvaltningen af fiskeriet i vores lokalområde. De beder blandt andet Strandparkens bestyrelse om at genoverveje det fiskeforbud i Strandparkens sluser, som er blevet vedtaget i december 2013. Dette går jo stik mod vores arbejde med at beskytte fiskebestandene i området. Vi prøver at arrangere et møde med "A-Catch", så vi kan få snakket om tingene.

Vi er blevet kontaktet af Gordon P. Henriksen fra Fishing Zealand, som har foreslået at vi holder et møde om et evt. samarbejde omkring forholdene for lystfiskerne og mulighederne i vores område. Der skal ikke være nogen tvivl om at vi gerne selv vil styre udviklingen, men vi tager et møde med Fishing Zealand hen over sommeren, så vi kan få vendt tingene.

Ishøj Sportsfiskerklub har deltaget i landsmesterskaber på flere fronter og gjort det godt.
Vores medehold hentede en flot 3. plads til Danmarksmesterskabet, mens vores havfiskehold vandt regionsmesterskabet og kvalificerede sig til Danmarksmesterskabet som bliver afholdt til august.

5. Meddelelser fra kasseren.

Saldobalancen for perioden 01.01.14 - 18.06.14 blev fremlagt og gennemgået.

Vi har modtaget ca. 53.000,- i deltagertilskud fra Ishøj Kommune.

Økonomien ser rimelig ud, men vi skal stadig handle fornuftigt hen over resten af året.
Medlems listen er nu opdateret og vi ca. 400 medlemmer i klubben.

6. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget

Der er et godt nyheds flow på hjemmesiden og der kommer fint med rapporter ind fra medlemmerne. Fangstrapportkonkurrencen er blevet startet op i juni måned og her trækkes der lod om to præmier hver måned, blandt de indsendte rapporter.

Husudvalget

Der er blevet købt et nyt fjernsyn, som erstatning for det som forsvandt i forbindelse med indbruddet.

Der bliver i slutningen af juni måned lagt nye fliser foran hoveddøren og foran klubhuset.

Bådudvalget

Der er kommet en mindre skade på propellen på "Pensionisten". Det er dog ikke værre, end at den kan sejle videre med dette.

Der bliver afholdt et "bådkursus" torsdag d. 3. juli kl. 18.00.

Juniorudvalget

Juniorudvalget drosler lidt ned på aktiviteterne her i skolesommerferien. Der har været et godt aktivitetsniveau i de sidste måneder.

Vi skal til at finde ud af hvor mange juniorer, som skal deltage på DSF´s juniorlederkursus i efterårsferien. Med hensyn til et evt. kommunalt tilskud til dette, så kontakter Steen Lyngsø kommunens fritidskonsulent.

Tur- og aktivitetsudvalget

Turprogrammet for 2015 skal vi til at tænke på. Hvis der er nogle gode forslag fra medlemmerne modtages de gerne. Det kan her nævnes at der nogle spændende projekter i støbeskeen.

Festudvalget

Sankt Hans aften er planlagt og arbejdet fordelt, så nu håber vi blot på godt vejr.

Sommerfesten er der også ved at være styr på og de sidste detaljer aftales inden næste bestyrelsesmøde.

Hakkemoseudvalget

Hakkemosen er rigtig meget benyttet og især karpefiskeriet har været glimrende i foråret.
Det er vores opfattelse at tyvfiskeriet er blevet meget begrænset.

Projekter med skilte m.m. kører videre og forventes at komme på plads inden alt for længe.

Aborreudvalget

Der bliver afholdt et møde hen over sommeren, hvor det videre arbejde i dette udvalg lægges fast.

St. Vejleå udvalget

Arbejdet med nye skilte går efter planen. Disse er klar inden sæsonstarten til efteråret.

Kontrollantudvalget

Intet nyt siden sidste møde.

7. Baneføringen i Vallensbæk sø.

Steen Lyngsø var til møde med Bane Danmark d. 26. maj. Vi havde ønsket dette møde, da vi var meget bekymrede for hvad der ville ske, når man begyndte det omfattende grave- og inddæmnings arbejde i forbindelse med anlægget af den nye banelinje.
Det var et rigtig godt møde, idet Bane Danmark helt tydeligt er meget villige til at gøre hvad de kan, for at forhindre at Vallensbæk sø og især St.Vejleå.Vejleå ikke vil blive påvirket af arbejdet.
Der vil blive udlagt et "siltgardin" rundt om arbejdsstedet, som skal forhindre at "svæv" i vandet, skal løbe ned i St. Vejleå og bundfælde sig her. Da de hørte om vores store bekymringer og vores unikke fiskebestand i åen, fik vi også igennem, at der bliver etableret et ekstra "siltgardin" rundt om udløbet fra Vallensbæk sø til St. Vejleå, så vi på denne måde bliver dobbelt sikret.
Vi vil løbende blive orienteret om arbejdet og vil også blive informeret om de krav som Bane Danmark stiller til entreprenøren om sikringen.

8. Kommende ture og arrangementer.

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

9. Klubaftener i efteråret 2014.

Rasmus Petersen havde lavet et udkast til et klubaftenprogram for efteråret. Der var tilslutning til dette plus et par forslag mere, så det blev aftalt at Rasmus kommer med et færdigt program til næste møde.

Eventuelt,

Der var ikke det store under dette punkt, så det blev til lidt snak om forskellige ting.


Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 20. august kl. 18.30


Referent: Steen LyngsøAlle ISK nyheder