ISK nyheder

Referat fra generalforsamlingen, 16-07-2014

ISHØJ SPORTSFISKERKLUB

Referat fra generalforsamling i ISK den 25. februar 2014 kl. 19.00. Generalforsamlingen blev afholdt i Ishøj Roklubs lokaler, Tangloppen 1, Ishøj.

1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Søren Christiansen, som blev valgt.

2. Formanden Søren Blaxekjærs beretning og protokol:
Min beretning er delt op i 6 dele:
• Den ordinære beretning om de vigtigste almindelige forhold vi har arbejdet med.
• Søren Christensens beretning om juniorafdelingen.
• Tak til forskellige personer for indsatsen i årets løb.
• Uddeling af præmier.
• Baggrunden for at 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer trækker sig.
• Spørgsmål til beretningen.
A. Bådene var fra årets begyndelse vores første store indsatsområde:
• Det var især Jan Dehli, som gav sig i kast med denne opgave. Men en del andre har hjulpet. Trollingbåden var i dårlig stand. Motoren var stort set udtjent. Der blev købt ny motor. Og der blev udført meget glasfiberarbejde på båden. Bådens udstyr blev bragt i orden.
• Den alubåd, som klubben havde, blev sat i stand. Bådens udstyr bragt i orden.
• Der blev købt en helt ny alubåd med udstyr, magen til den anden.
• Alt udstyr til bådene blev systematiseret, så der er helt klart, hvad der hører til hvilken båd.
• Der blev lavet nye regler for brug af bådene, og der blev lavet nyt bådkursus.
• Jan startede som bådansvarlig. Nu er det Kenn Kristensen som har taget over.
• Det er vores indtryk, at klubbådene og brugen af dem fungerer helt fint, og Kenn følger hele tiden op, når noget er galt. Men der kunne sagtens være flere brugere.
Den næste eller sideløbende store opgave var at få indrettet klubhuset på en mere effektiv måde, dvs. bedre pladsudnyttelse. Også her var det Jan Dehli især, som lagde et stort arbejde for dagen. Men også andre hjalp til. Der er indrettet aflåste rum på loftet, og blevet mere skabsplads i rummet ved siden af køkkenet.
Vi har pr. 8. september udarbejdet en ”Visions-, strategi- og handleplan”, som ligger på klubbens hjemmeside. Medlemmerne er blevet spurgt. Kun få reagerede. Kan hele tiden reguleres. Herfra skal nogle få punkter nævnes:
• Plan for klubhuset. (Side 3). Juniorafdelingen. Denne afdeling forløber fint efter planen.

• Samarbejde med myndigheder og andre organisationer, især på havnen. (Eks. Lån af roklubbens klubhus) og (arrangementer i Naturcentret ”Havhytten”) og (Strandparken/Slusefredning).
• Der arbejdes på at ISK kan få fiskeretten i Strandsøerne.
• Sluserne (Side 5).
• Aborrebestanden (Side 5).
• Garnfiskeri (Side 6). Model Sverige og nu model Odense Fjord.
• Regulering af skarv (Side 5).

Fredning i og ved Sluserne. Strategiplan + Grillaften (Ole Bjørstorp) + Vores/ Steen Lyngsø-udvalg + Svaret fra Strandparken: Bestyrelsen for Strandparken har imødekommet ønsket fra ISK, og indstillet fredning for fiskeri i en zone på 10-15 m. ved alle Strandparkens sluser.
Samarbejdet med Campingpladsen fortsætter. Jeg har lige snakket med Kim og Pia.
Vallensbæksøerne. Her har vi fiskeret; men det er ikke vores søer. I 2018 skal den nye jernbanelinje efter planen tages i brug. Planen er at lede St. Vejle å (80% af vandet) udenom i et omløb.
Hakkemosen er kommet til at køre rigtig godt. Lokal kontrollant (medlem). Kommetyvfiskeri til livs. Mange besøg – mange medlemmer.
St. Vejleå: Ny omsætningsrekord i 2013. 41.900 kr. på dagkort. Mange der går vagtture.
Medlemskabet af SU kører fint. Vores klub bruger det meget; men brugen er fordelt på ret få fiskere.
Medlemskabet af Bådklubben Ege. Vi har to pladser til de to alujoller. Bruges ikke så meget. Men er et fint sted at sætte både ud.
Kjeld Willerslew og omløb for St. Vejleå.
Vi har haft to foredrag. 1) Jens Bursell om hans nye bog ”Havørred”. Og Nikolaj Korsholm om et fiskeeventyr i New Zeeland. To meget forskellige foredrag og to meget spændende foredrag.
Otto og hans pensionistture. Lidt statistik.
Familieturen til Simons Put and Take. Det var en success. Der var vist tilmeldt 76 fiskere. Hyggelig og god dag. Men der kunne godt have været mere bidelyst.
To biologer arbejder med undersøgelser her i havnen. Emil Flindt med sin aborreundersøgelse. Og Peter Geertz Hansen med undersøgelsen: Hvor kommer ørreden fra.

B. Søren Christensens beretning om juniorafdelingen.

C. Tak til forskellige personer for indsatsen i år.(Se særligt skema).

D. Præmieuddeling.(Se særligt skema).

E. Baggrunden for at 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer trækker sig.
Når man arbejder i frivilligt arbejde – i dette tilfælde i en bestyrelse i en klub – så skal det være et meningsfyldt og givende arbejde. Det synes de 4 af 5 bestyrelsesmedlemmer i ISK ikke det er. Vi har derfor valgt at stoppe ved denne generalforsamling.
Efter vores opfattelse er vi udsat for en negativ kritik, som sikkert kan være meget rigtig. Der er givetvis ting vi ikke får lavet. Ting vi gør anderledes end man plejer. Noget vi ikke kan finde ud af osv. Det må man gerne fortælle os på en konstruktiv og venlig måde.
Men alt for meget foregår som ukonkretiseret brok, nedladende bemærkninger i log-bogen og på Face-book. Det er måden det siges på – tonen det siges i, vi er blevet træt af.
Vi har taget kritikken til efterretning – accepterer den. Trækker os.
F. Spørgsmål fra salen.
Der var en del spørgsmål fra salen. Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen.
3. Regnskab for 2013 samt fastsættelse af kontingent for 2015 ved kasserer Tue Blaxekjær.
Regnskabet i sin helhed var ikke udsendt. Kun den del der viste årets resultat (driftsresultatet) samt beholdningerne. Ligesom i tidligere år. Kassereren viste regnskabet i sin helhed på et lærred. Det store overskud (driftsresultatet) på 186.410,83 kr. opstod, fordi der ved indførelsen af et nyt regnskabsprogram (Winkas Pro), samt tilslutning til ”Nets” og betaling via ”PBS” i 2013 blev opkrævet kontingent 2 gange. Dels for 2013 og dels for 2014. Efter generalforsamlingsbeslutning i 2013 skulle kontingent for 2014 udsendes i november 2013 og opkræves i 2013. Derfor er der opkrævet kontingent 2 gange i 2013, da der i det nye regnskabsprogram bogføres i henhold til faktureringstidspunktet.
Efter indsigelse fra salen, hvor det blev sagt, at opkrævningen 2 gange i 2013 ville give et stort underskud i 2014-regnskabet blev regnskabet betinget godkendt, og kontingentfastsættelsen for 2015 blev ikke fastsat. I den betingede godkendelse ligger, at generalforsamlingen anbefalede, at det blev undersøgt om kontingentopkrævningen fra november 2013 kunne omperiodiseres fra 2013 til 2014. Når dette er undersøgt regnes regnskabet for godkendt.

4. Bestyrelsen har udnævnt Steen Lyngsø til æresmedlem.
Bestyrelsen har besluttet, at Steen Lyngsø udnævnes til æresmedlem. Flemming Pedersen motiverede udnævnelsen og overrakte Steen Lyngsø en platte med inskription.

5. Valg:
Formand: Steen Lyngsø.
Kasserer: Jane Andersen.
Bestyrelsesmedlem: Peder Lichtenberg.
Bestyrelsesmedlem: Robin Hoffmann.
1. suppleant: Rasmus Rye Petersen.
2. suppleant: Jacob Dreyer Pedersen.
Revisorer: Steen Post og Søren Christensen.
Revisorsuppleant: M. Hubert.

6. Indkomne forslag:
• Forslag fra Jan Krohn Dehli godkendt.
• Forslag fra Steen Lyngsø godkendt.
• Forslag fra Glenn om eksklusion behandles sammen med næste forslag.
• Forslag fra Jørgen Bærentzen godkendt. Dog med en enkelt ændring: I punkt 3, sidste komma stryges ”eneste punkt” og erstattes med ”første prioritet”.
• Forslag fra Glenn om fiskeri i St. Vejleå med wober blev ikke godkendt.
• Forslag fra Glenn om kontant beholdning og underskrifter blev ikke godkendt.

7. Eksklusion af et medlem forelægges for generalforsamlingen til beslutning i henhold til vedtægtens § 6.
Formanden forelagde sagen for generalforsamlingen, som derefter behandlede eksklusionen. Der var skriftlig afstemning, som med stort flertal ophævede eksklusionen.

8. Eventuelt.
• Anbefalede at man går direkte til bestyrelsen, når der er et problem.
• Kasper Lohse anbefalede, at ISK søger fiskeret i Harrestrup Å.
• Flemming takkede for det arbejde der var udført i klubhuset.
• Flemming Pedersen ønskede den nye bestyrelse held og lykke.
• Der er ønske om hurtigt at lægge billeder af den nye bestyrelse på hjemmesiden.

For referat den 7. marts 2014.
Søren Blaxekjær.

Bemærkning til referatet:
I punkt 3 bliver der skrevet ” i den betingede godkendelse ligger, at generalforsamlingen anbefalede, at det blev undersøgt om kontingentopkrævningen fra 2013 kunne om periodiseres fra 2013 til 2014. Når dette er undersøgt regnes regnskabet for godkendt"


Dette er ikke korrekt.

Det blev klart pålagt af generalforsamlingen, at Tue Blaxekjær (bestyrelsen) skulle deltage i at korrigere regnskabet med 2014 kontingenterne. Dette skulle foregå i samarbejde med Jane Andersen og med Søren Christiansen som koordinator, idet han var dirigent på generalforsamlingen.
Dette regnskab skulle herefter godkendes af Thomas Vedel og Søren Christiansen og udsendes til medlemmerne.

Det var dette som Tue Blaxekjær og bestyrelsen accepterede på generalforsamlingen og som efterfølgende blev besluttet.

Steen Lyngsø, Formand i Ishøj Sportsfiskerklub
Søren Christiansen, Dirigent på generalforsamlingen


Alle ISK nyheder