ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober, 09-10-2014


Deltagere:
Steen Lyngsø
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Peder Lichtenberg
Rasmus Rye Petersen

Afbud:
Jane Andersen
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Steen Lyngsø ønskede et ekstra punkt på dagsordenen, som omhandlede klubbens deltagelse i et fælles høringssvar vedr. forbuddet mod brug af levende agnfisk. Dette bliver indsat som punkt 9.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der er stadig enkelte opgaver som er blevet aftalt på tidligere bestyrelsesmøder, som endnu ikke er færdige. Disse er dog under udarbejdelse og forventes færdige inden næste møde.

4. Meddelelser fra formanden.

ISK har deltaget i et møde, hvor alle klubberne i Fishing Zealands oplandsgruppe 4 var inviteret. Det var et fint møde, hvor hovedvægten selvfølgelig var lagt på vandpleje. Vi fik dog vores mærkesager skrevet ind i dagsordenen og fik efterfølgende vores ideer med i oplægget til det fremtidige arbejde. Dette var blandt andet et krav om at bibeholde og fokuserer på de eksisterende udsætninger og gerne forøge disse i Køge bugt området.

Der er i slutningen af august blevet gennemført en bestand undersøgelse i St. Vejleå i forbindelse med den obligatoriske revision af udsætningsplanerne. Undersøgelsen viste at der er en lille bestand af gydefisk i den øvre del af St. Vejleå, men denne kun kan eksistere fordi der er en aflastningsboring af "forurenet" grundvand som ledes i åen. Der er stadig meget langt til at åen kan bære en egentlig selvreproducerende ørredbestand.


ISK har gjort det fornemt på konkurrenceplan i den sidste periode. Vores juniorer har deltaget i DM i medefiskeri og her blev det til et danmarksmesterskab for hold og den individuelle titel tog Mathias sig af, så et rigtig flot DM af vores juniorer. Der har også været DM i småbådsfiskeri og her blev Michael Lorenzen vinder, mens Martin Hubert og Steen Lyngsø blev nr. 3.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane havde meldt afbud til mødet, men hun havde rundsendt en mail til bestyrelsen, med information om regnskabet og de punkter hun gerne ville have behandlet.

Klubben har betalt deltagergebyr og transport for 5 juniorer, som skal deltage i Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus i efterårsferien. Vi søger efterfølgende tilskud til dette hos Ishøj kommune, Steen Lyngsø er ansvarlig for dette.

Klubbens elmåler er blevet aflæst. Vores elforbrug er 7700 KWh, hvilket er rigtig meget. Selvom det er kommunen som betaler vores elregning, så skal vi undersøge hvordan det store forbrug opstår og gøre noget ved det.

Som det tidligere er blevet besluttet, så er tilmeldingerne til klubbens ture og arrangementer bindende. Ved udeblivelse skal der betales for ture og arrangementer, hvor klubben belastes økonomisk. Man kan efterfølgende ikke deltage på ture eller arrangementer, hvis man ikke har betalt det opkrævede beløb.

Kasseren indskærpede også at hun fremover ikke vil modtage bilag/kvitteringer/indbetalinger som over en måned gammel.

6. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget

Hjemmeside og Facebook kører fint. Problemerne med hjemmesiden er blevet løst, så nu fungere fangstrapporten og mailadresserne igen.

Husudvalget

Det er blevet besluttet, at vente med at male klubhuset indvendigt til foråret. Der er ingen grund til at lukke klubhuset ned i en periode i fiskeriets højsæson.

Vi undersøger muligheden for at få udskiftet borde og stole i forbindelse med malingen af klubhuset til foråret.


Bådudvalget

Propelleren på 15 HK motoren er blevet beskadiget og trailerlåsen på den ene alujolle er blevet glemt på en havn. De pågældende personer, er blevet oplyst om, at de skal erstatte det ødelagte eller glemte.

"Trolle" og "Pensionisten 2" skal på land 1. december og kan derfor ikke benyttes herefter.
De 2 alujoller kan bruges hele året.

Juniorudvalget

Juniorudvalget sender 5 drenge på juniorlederkursus i efterårsferien.

Tur- og aktivitetsudvalget

Der er lavet et program for efterårets klubaftener. Det er lagt på Facebook og klubbens hjemmeside.

Aktivitets- og turprogrammet for 2015 udfærdiges i løbet af den næste måneds tid. Er der nogle som har gode forslag til dette, bedes det meddelt senest d. 15. oktober.

Festudvalget

Sommerfesten er blevet afholdt med udmærket deltagelse. Det er bare ærgerligt at der nogen som bare udebliver, selvom de er tilmeldt. Der bliver jo handlet ind efter antallet af tilmeldte.

Robin kontakter Hovmesteren med hensyn til hjælp i køkkenet til julefrokosten.

Hakkemoseudvalget

Vi har tilmeldt os ”inspirationsgruppen”, som vil mødes 2-3 gange om året til en uformel snak om Hakkemosens udvikling. På denne måde kan vi få indflydelse på hvordan det hele kommer til at køre i Hakkemosen i årene som kommer.

Vi har fået en ny kontaktperson hos Høje Taastrup kommune. Hun hedder Kristel Hansen og er landskabsforvalter i kommunen.

Aborreudvalget

Vi har aftalt et møde i løbet af oktober/november måned. Marcus Krag finder sammen med Mikkel og Emil en mulig dato og vender tilbage.


St. Vejleå udvalget.

Der er bestilt nye skilte til åen og de forventes at blive leveret en af de kommende dage.

Kontrollantudvalget

Der bliver afholdt kontrollantmøde for alle klubbens kontrollanter i klubhuset torsdag d. 9. oktober kl. 19.00.

7. Kommende ture og arrangementer.

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

8. Samarbejde med Sorø

Vi har med virkning fra 1. oktober startet et samarbejde med Sorø Lystfiskerforening. Dette betyder at Sorøs medlemmer kan fiske i St. Vejleå, Hakkemosen og fra campingen, mens ISK medlemmer kan fiske fra land og fra båd i Pedersborg sø, Sorø sø og Tuel sø.
Vi vil også afholde to årlige ”venskabsdyster”, om foråret i Ishøj og om efteråret i Sorø, samt nogle andre fællesture. Der er også muligheder for andet samarbejde, bl.a. omkring juniorarbejdet.

9. Høringssvar vedr. Forbud mod fiskeri med levende agn.

Der er planer om at en række sjællandske sports- og lystfiskerklubber, vil gå sammen om at indgive med et høringssvar, som går mod det planlagte forbud mod anvendelse af levende agn til lystfiskeri. Bestyrelsen i Ishøj Sportsfiskerklub støtter fuldt op om dette og vil gerne medvirke til at udforme et fælles høringssvar mod forslaget.

10. Eventuelt

Der var ingen som havde nogen punkter til eventuelt.

Næste møde: Onsdag d. 26. november 2014 kl. 18.30


Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder