ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december, 12-12-2014

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 10. december 2014.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Jacob Dreyer Pedersen
Rasmus Rye Petersen

Afbud:
Peder Lichtenberg
Robin Hoffmann

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den endelige dagsorden blev fastsat.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder

Ingen bemærkninger

4. Meddelelser fra formanden.

Ishøj Sportsfiskerklub deltog i dialogmødet d. 26. november vedrørende Danmarks Sportsfiskerforbunds (DSF) støtte til ministerens forslag, om et forbud mod brugen af levende agn.
Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen, forklarede på mødet om baggrunden for DSF´s støtte til forslaget. Der kom ikke det store ud af mødet og det er helt klart, at DSF ikke under nogen omstændigheder vil trække støtten til forslaget tilbage.

Vi har igen haft indbrud i klubhuset. Tyvene har skaffet sig adgang gennem et vindue i opholdslokalet. De har været hurtigt inde og ude igen, idet det eneste som er blevet fjernet, er vores TV. Indbruddet er anmeldt og politiet har været nede og se efter evt. spor efter tyvene.

Der er blevet ansat en ny havnefoged på Ishøj havn. Det er Frederik Staal som starter i jobbet pr. 1.1.2015.

5. Meddelelser fra kasseren.

Saldobalancen fra 01.01.14 og til d.d. blev fremlagt og gennemgået. Økonomien ser god ud og det udarbejdede budget, bliver overholdt rimeligt godt.

Der udsendes kontingentopkrævning for 2015 inden for den næste uges tid.
De medlemmer som vi har mailadresse på, vil modtage denne pr mail, resten vil modtage opkrævningen pr. brev.

6. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget

Der er i øjeblikket en fejl på hjemmesiden, som gør at der ikke kan lægges billeder ind.
Der arbejdes på sagen og det forventes at det bliver løst inden længe.

Der er blevet lavet et 12 siders A5 blad med hele turprogrammet for 2015. Dette vil blive udsendt til medlemmerne, sammen med kontingentopkrævningen.

Husudvalget

Rengøringen af klubhuset er ikke i orden. Det kan ikke være rigtigt, at medlemmerne ikke er mere interesseret i et rent og pænt klubhus. Med den frihed som medlemmerne har til at bruge klubhuset, så bør det også være en selvfølge, at alle medlemmer deltager i rengøringen. Dette skal der strammes op på, så det er et punkt som bestyrelsen vil følge op på i den kommende tid.
Tag lige og støvsuge eller feje gulvet hvis det trænger og det mindste man kan gøre, det er at gøre toilettet rent efter brug. Det er for ulækkert, at komme ud på et rent ud sagt overskidt eller overpisset toilet, efter at andre bare har forladt svineriet.

Vi skal have sikret klubhuset bedre mod indbrud. Dette skal ske ved at sætte låse på vinduerne og mærke alle vores ting. Dette arbejde sættes i gang hurtigst muligt.

Der skal indkøbes et minianlæg til afspilning af musik. Der skal også anskaffes et nyt fjernsyn og en DVD afspiller. Fælles for dette skal være, at det er simpelt at betjene, så alle kan bruge det.

Det er bestyrelsens plan at klubhuset skal gennemgå en større istandsættelse i 2015 og at der skal udføres flere elektriske installationer og ændringer. Kenn og Steen udarbejder en liste over dette og indhenter tilbud på udførelsen af de forskellige arbejdsopgaver. Den samlede pris indregnes i budgettet for 2015.

Bådudvalget

Bådene skal tages op for vinteren i løbet af den næste uge. Motorservice, eventuelle reparationer og lignende, skal udføres inden for de næste par måneder, så bådene er helt klar til d. 1. april.


Juniorudvalget

Juniorudvalget er ved at afslutte årets arbejde, sidste juniorklubaften i år, bliver afholdt d. 17.dec.

Juniorudvalget er ved at udarbejde tur- og aktivitetsplanen for 2015.

Klubben har modtaget 10.200 kr. i tilskud fra Ishøj kommune, til at dække udgifterne i forbindelse med 5 af vores juniorers deltagelse i Danmarks Sportsfiskerforbunds juniorlederkursus i efterårsferien.

Tur- og aktivitetsudvalget

Turprogrammet for 2015 er færdigt og er blevet lavet som et A5 blad på 12 sider. Det vil selvfølgelig også blive lagt på hjemmesiden.

Klubaftenprogrammet for 1. halvår 2015, vil blive færdiggjort inden nytår og vil herefter blive lagt på hjemmesiden.

Festudvalget

Intet nyt. Årets sociale sammenkomster i klubben er overstået og er alle gået fint.

Aborreudvalget

Vi skal efter jul igen lægge juletræer ud som gydepladser til aborrerne. Alle medlemmer opfordres til at aflevere deres gamle juletræ til klubben. De kan lægges bag klubhuset. Vi kan sagtens bruge 30 -40 udtjente juletræer.

St.Vejleå udvalget

Der er blevet opsat nye skilte op ved åen, så nu er de nyeste regler opdateret på disse.

Der er åbenbart stadig problemer med slusen.
Steen kontakter Strandparken for at få en opdatering på dette.

Vi har stadig ikke fået svar på det endelige resultat af vores ansøgning om et fiskeforbud i områdets sluser.
Steen rykker Strandparken for et svar.

Kontrollantudvalget

Intet nyt

7. Kommende ture og arrangementer.

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.


8. Vallensbæk søerne

Der er blevet udført en undersøgelse af fiskebestanden i Vallensbæk søerne. Det er Fiskeøkologisk laboratorium, som har stået for denne. Den endelige rapport er endnu ikke kommet, men de foreløbige oplysninger, bekræfter at fiskebestanden ikke har det godt. Rovfiskebestanden er lille og størrelsen på fiskene er mindre en gennemsnittet for danske søer. Fredfiskebestanden har det heller ikke godt, så vi har nok ret i vores formodninger om, at der foregår et ret omfattende tyvfiskeri med bl.a. garn i søerne. Det er et problem som der skal tages fat om i den kommende tid og der skal også iværksættes noget fiskepleje, når vi modtager resultaterne i den endelige rapport.

Vi har også fået kendskab til en udgravning ved den sydvestlige del af Vallensbæk sø. Herfra vil man pumpe en betydelig mængde udsivende grundvand ud i søen. Vi har dog kendskab til at søen er anlagt på en gammel losseplads, så vi har gjort indsigelse mod denne udpumpning af vand. Danmarks Sportsfiskerforbund har derefter henvendt sig til Høje Taastrup kommune, med vores oplysninger og har bedt kommunen om at tage disse med i overvejelserne omkring udgravningen og foretage løbende målinger af vandet, for at se om der sker udsivning af skadelige stoffer fra den gamle losseplads.

Inddæmningen i forbindelse med banebygningen i Vallensbæk sø, er ikke blevet påbegyndt endnu. Dette må forventes at ske inden for de næste måneder.

9. Fiskeret i Kimmerslev sø

Bestyrelsen har søgt Køge kommune om at få fiskeret med båd i Kimmerslev sø. Vi har desværre fået afslag på vores henvendelse, idet brugergruppen omkring søen, mente at vi ville ”overfiske” søen. Dette er vi bestemt ikke enige i, så vi har tænkt os at ansøge igen.

10. Eventuelt.

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til en snak om løst og fast.

Næste møde: Onsdag d. 21. januar kl. 18.30

Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder