ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 28. januar 2015, 06-02-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 28. januar 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

Afbud:
Peder Lichtenberg

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Steen Lyngsø ønskede et ekstra punkt på dagsordenen, som omhandlede klubaftener.
Dette blev sat ind som punkt 9.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der er enkelte opgaver som er blevet aftalt på tidligere bestyrelsesmøder, som endnu ikke er færdige.
Disse er dog under udarbejdelse og forventes færdige inden længe.

4. Meddelelser fra formanden.

Efter at Strandparken er blevet rykket for et svar vedrørende den endelige afgørelse på slusefredningen, har vi nu fået et svar. Vi har fået en ny kontaktperson på Strandparken og hun vil gerne holde et møde med os om sagen. Steen kontakter Strandparken og aftaler et møde.

Vi er blevet orienteret om at Ishøj kommune har givet HOFOR tilladelse til, at der periodevis udledes oppumpet grundvand til Lille Vejleå. Der skulle ikke være nogen miljømæssige konsekvenser ved dette.

Vi har modtaget en foreløbig rapport om fiskebestanden i Vallensbæk søerne. Rapporten er lavet af Fiskeøkologisk Laboratorium, som har foretaget en bestand undersøgelse i september måned.
Den viser tydeligt at søerne trænger til noget bestand pleje. (her menes ikke biomanipulation)

Dæmningsarbejdet i Vallensbæk sø i forbindelse med det nye baneanlæg påbegyndes snart. Vi har modtaget en længere redegørelse vedrørende miljøgodkendelsen af den jord som skal anvendes til opfyldningen og her skulle alt tilsyneladende være i orden.
Vi skal være ekstremt opmærksomme på vandkvaliteten i St. Vejleå når dette arbejde påbegyndes.

5. Meddelelser fra kasseren.

Årsregnskabet for 2014 blev fremlagt og gennemgået.

Der er mange som har indbetalt kontingent for 2015, men der mangler stadig nogle. Alle som ikke har betalt d. 10. februar vil modtage en skrivelse vedrørende det manglende kontingent og få en frist for indbetalingen. Efter fristens udløb, vil man blive slettet fra medlemslisten.

6. Generalforsamlingen

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver udsendt i den kommende uge. Der bliver medsendt regnskab for 2014 og som noget nyt, også et budget for 2015.

Steen sørger for at der bliver bestilt pokaler til juniorerne og at vandrepokalerne bliver indgraveret, samt at der købes gavekort til seniorernes konkurrencer.

Forslaget fra Jørgen Bærentzen vedrørende ændring af vedtægternes § 6 fra GF 2014, genfremsættes på årets GF, så det kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Der bliver på GF solgt et lotteri til fordel for juniorernes tur til Sverige. Steen er ansvarlig for dette.

7. Nyt fra udvalgene.

Det blev besluttet at Steen tager et møde med alle udvalg, hvor man kan gå mere i dybden med udvalgenes arbejde. Der vil på disse møder, blive udarbejdet en årsplan for hvert udvalg

Informationsudvalget

Der er desværre stadig problemer med hjemmesiden. Vi bokser i øjeblikket med udbyderen om hvor problemet ligger, men håber på at der kommer en løsning meget snart.

Husudvalget
Der er udarbejdet en plan over de projekter som bestyrelsen gerne vil have udført i klubhuset i 2015. Udgifterne til disse projekter, er blevet lagt ind i budgettet for 2015.
Værkstedet skal have en grundig oprydning, så der ikke stå uvedkommende ting på bordet eller gulvet

Bådudvalget
Klargøring af bådene til sæsonstarten, vil blive startet op efter generalforsamlingen. Bådene skal være klar d. 1. april. Alu-bådene kan selvfølgelig bruges hele året.

Juniorudvalget
Der er lavet tur- og aktivitetsprogram for 2015.

Den 21. februar afholder vores juniorer et fælles arrangement med juniorerne fra Sorø og Køge.
Der skal fiskes i vores område, så det kan godt være at der bliver en del unge lystfiskere ved vandet denne dag.

Der er aftalt møde med Steen og juniorudvalget d. 9. februar, hvor vi tager de forskellige spørgsmål op.

Tur- og aktivitetsudvalget
Planlægningen af tur- og aktivitets programmet for 2016 er allerede startet op. Der er ved at blive booket flere ture, mens det endnu kan lade sig gøre at få pladser.

De første ture i 2015 er gået efter planen.

Festudvalget
Der afholdes klubmesterskab i Dart d. 7. februar.
Robin sørger for indkøb af præmier og står for den praktiske del af arrangementet.

Hakkemoseudvalget
Der er bestilt skilte til Hakkemosen. Det bliver holdbare skilte i 2 mm. aluminiumplade. Teksten bliver på dansk og engelsk. De bliver opsat inden karpesæsonen starter op.
Der er indhentet tilladelse hos Høje-Taastrup kommune til opsættelsen.

Aborreudvalget.
Der er møde i aborreudvalget d. 16. februar.

St. Vejleå udvalget
Vi har et meget alvorligt problem med skarv ved åen. Her er nu har vi indført et ”Skarvkort” og på den måde prøver vi at få mennesker ved åen fra morgenstunden. Skarvkortet er et gratis fiskekort som udleveres til de to første som henvender sig på Shell / 7Eleven tanken mellem 06.30 – 08.30 hver morgen.
Vi prøver desuden at få lov til at regulere eller skræmme skarverne ved åen. Det bliver helt sikkert ikke nemt, men bliver nødt til at prøve alle muligheder.

Kontrollantudvalget.
Intet nyt.

8. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

9. Klubaftener.

Det er et problem at trække medlemmerne ned til klubaftenerne. Der blev talt om dette og vi mener at vores medlemmer har den daglige kontakt i klubhuset og derfor ikke føler et behov for at møde op en tirsdag aften, for at få snakket fiskeri med kammeraterne. Dette behov bliver opfyldt i den daglige gang i og omkring klubben.
Dette er bestemt ikke dårligt, idet det er et rigtig godt tegn at vi har et dagligt stort socialt samvær i klubben.
Vi er af den overbevisning, at vi ikke fremover vil bruge en masse tid og energi på at få medlemmerne i klubben hver tirsdag aften. Vi vil dog stadig afholde nogle arrangementer og der kommer også flere i løbet af de næste par måneder.
Det skal ikke forstås sådan, at vi nedlægger tirsdagsaftenerne, vi vil dog bare ikke bruge så meget energi på dette pt.

10. Eventuelt.

Udsætning af gedder i Jægersø
Vi mærker tydeligt at geddebestanden i Jægersøen er blevet dårligere. Årsagerne er sikkert flere, men det påvirker helt sikkert bestanden at, især østeuropæerne, hjemtager mange fisk fra søen.
Vi vil derfor prøve at få tilladelse til at udsætte geddeyngel ud.
Steen kontakter DTU Aqua med en forespørgsel på dette.

Fangstrapportkonkurrence.
Vi genoptager vores fangstrapportkonkurrence når hjemmesiden forhåbentlig er i orden igen, så der kan uploades billeder. Der vil være månedlige præmier som fordeles ved lodtrækning blandt alle som indsender en fangstrapport.


Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 24. februar umiddelbart inden generalforsamlingenReferent: Steen Lyngsø

Alle ISK nyheder