ISK nyheder

Referat fra seneste bestyrelsesmøde, 06-05-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 21. april 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Peder Lichtenberg
Jacob Dreyer Pedersen

Afbud:
Rasmus Rye Petersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og stort set alt som er vedtaget, er blevet udført eller er ved at blive det

4. Meddelelser fra formanden.

Har rykket Strandparken for et møde vedrørende endelig vedtagelse af et forbud mod fiskeri i sluserne. Strandparken har nu svaret, at der vil blive indkaldt til et møde inden for kort tid.

Der har været afholdt årsmøde i Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS). ISK deltog med Thoke Wistoft som er kasserer i VSS, Ulrik Nielsen og Steen Lyngsø. Mere om dette i punkt 7.

Køge Sportsfiskerforening har genoptaget udvekslingsaftalen med Sorø Lystfiskerforening. Det får ingen konsekvenser for vores samarbejde med Sorø klubben.

Projektet omkring udviklingen af området omkring Hakkemosen, som et stort rekreativt aktivitets område for kommunens borgere, er blevet nedlagt af Høje Taastrup kommune. Der var ikke økonomi til at gennemføre dette. Nedlæggelsen af projektet gør det måske lidt nemmere for os, at gennemføre nogle af de tiltag som vi har tankerne omkring Hakkemosen.
Vi har haft en lille sag med en person som havde slået en karpe ihjel i Hakkemosen. Han reagerede aggressivt på vores henvendelse til ham og vi har efterfølgende meddelt ham, at han ikke længere er velkommen i Hakkemosen eller ved andre af klubbens vande.

Udsætningen 2015 er blevet gennemført d. 11. april. Vi udsatte i alt 31.500 stk. ørreder på 3 forskellige lokaliteter. Ved St. Vejleå blev der udsat ca. 18.500 stk. Fisketegnsmidlerne bidragede med 112.500 kr. og Sjællands Småbådsfiskeklub støttede årets udsætning med 15.000 kr.

Vi har forespurgt DTU Aqua om muligheden for at udsætte geddeyngel ud i Jægersøen. Vi har dog endnu ikke fået svar på vores henvendelse.

5. Meddelelser fra kasseren.

Saldobalancen for 1. januar – 21.april blev fremlagt og gennemgået og det ser fint ud.

Juniorerne har samlet en del penge ind til deres aktiviteter og Sverigestur.

Vi står foran en del større udgifter i forbindelse med renoveringen af klubhuset, men det er indregnet i budgettet for året.

Under dette punkt blev det besluttet at der indkøbes en ny grill til klubben. Vi køber en stor lukket model, som kan bruges til sommerfesten mm. Jane bestiller denne

Det blev også besluttet at vi skal skrives op til en fast bådplads i Ege bådklub ved Strøby. Jane tager kontakt til bådklubben vedrørende dette.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget

Problemerne med hjemmesiden er nu løst og siden kører igen som den skal.

Der er udsendt et nyhedsbrev til alle de medlemmer som vi har mail adresse på. Det er planen er der fremover jævnligt vil blive udsendt sådanne nyhedsbreve.

Husudvalget

Vi er påbegyndt den planlagte renovering af klubhuset.
Der er blevet lavet el-arbejde udendørs, dette er blevet rigtig godt.

Den indendørs maling af klubhuset, vil blive påbegyndt i starten af maj

Bådudvalget

Ekkoloddet i trollingbåden virker ikke, så der skal indkøbes og monteres et nyt hurtigst muligt.

Det blev besluttet at Peder Lichtenberg træder ind i bådudvalget.

Kenn og Peder udarbejder en ”plejeplan” for vores samlede bådpark.

Juniorudvalget

Det kører efter planen i dette udvalg, så der ikke det store at berette.

Tur- og aktivitetsudvalget

Tur- og aktivitetsudvalget vil holde et møde i den kommende tid, hvor planlægningen af 2016 vil blive indledt.

De planlagte ture og aktiviteter som har været planlagt i de seneste periode, er alle blevet afholdt uden problemer.

Festudvalget

Den næste aktivitet i dette udvalg er Sankt Hans. Robin har styr på dette.

Hakkemoseudvalget

Der har været indkaldt til et møde i ”Hakkemosegruppen” hvor alle interesserede kunne møde op og være med til at planlægge hvad der skal ske fremadrettet i Hakkemosen.
Desværre mødte der kun to personer op på denne aften, så det var begrænset hvor meget der kunne planlægges.

De nye skilte bliver at op i starten af maj.

Aborreudvalget.

Der har været afholdt et møde i dette udvalg. Her blev det planlagt hvad der skulle gøres i forbindelse med den fremtidige udlægning af gydesubstans (juletræer)

Der blev også snakket om aldersbestemmelse af vores aborrer, samt en opmåling af rognbåndenes bredde, så man på denne måde kan fastslå størrelsen på de fisk som deltager i gydningen.
St. Vejleå udvalget

Vi har endnu engang rykket Strandparken for et møde omkring indførelse af et fiskeforbud i sluserne.
Der bliver nu indkaldt til et møde i den nærmeste fremtid.

Kontrollantudvalget.

Det blev besluttet at kontrollantkortene vil blive udfaset. Kontrollantkortet var ment som en legitimation for at man repræsenterede ISK. Nu har vi i stedet vores medlemskort, som vi kan bruge som legitimation når vi kontrollerer ved klubbens vande.


7. Vallensbæk søerne

Det nye banebyggeri som løber gennem Vallensbæk sø, er nu blevet påbegyndt. Det vil selvfølgelig påvirke vandet og fiskeriet i søen voldsomt, mens arbejdet står på.
Vi skal dog også være meget opmærksomme ved St. Vejleå, idet vandet i åen kommer oppe fra søen.
Der har allerede været to mindre uheld, men de har tilsyneladende ikke skabt de store skader i vandmiljøet. Et større uheld kan få fatale konsekvenser for fisk og fauna i St. Vejleå, så det er vigtigt at vi holder ekstra godt øje i det kommende år og slår alarm, hvis vi observerer noget usædvanligt.

Der er blevet udført en bestand undersøgelse af fiskebestanden i Vallensbæk søerne i september 2014. Denne undersøgelse viser, at fiskebestanden ikke har det alt for godt i søerne. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe under ISVM på Albertslund Rådhus som skal se på hvordan vi kan ophjælpe fiskebestanden i søerne. Steen Lyngsø er med i denne arbejdsgruppe.

VSS afholder oprydningsdag i Vallensbæk mose d. 5. Maj. Man mødes ved cafeteriaet kl. 17.15.
Alle er meget velkomne.

8. Nye faciliteter

Da vi altid er på udkig efter nogle flere faciliteter eller fiskemuligheder til vores medlemmer, havde vi dette punkt på dagsordenen, hvor vi kunne komme med tanker og ideer.

Der kom flere gode ideer på bordet, men da dette endnu kun er forslag, vil der ikke blive offentliggjort noget om dette.

Et enkelt forslag besluttede vi dog at arbejde videre med.
Vi vil prøve om vi kan få en fast bådplads i Ege bådklub, så vi kan få en båd derned og ligge fast.
Der er et rigtig godt fiskeri efter havørreder, fladfisk og torsk, så det kan blive en rigtig god facilitet for vores medlemmer.

9. Kommende ture og aktiviteter

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået. Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt.

Venskabsklub i Sverige
Rasmus har foreslået at vi finder en venskabsklub i Sverige. Der var enighed i bestyrelsen om at dette kunne være en god ide, men at et sådant ”venskab” skal opstå af sig selv, det er ikke noget som man skal ud og opsøge. Så ved man ikke rigtigt hvem det er som man får fat på. Vi tager det op hvis ”kemien” opstår.

Kimmerslev sø
Vi har søgt på fiskeret fra båd og land i Kimmerslev sø ved Borup gennem Køge kommune. Vi har søgt tidligere men fik dengang afslag, vi følte dog at vi ikke var blevet behandlet fair og søgte derfor igen. Vi fik desværre igen afslag, denne gang med den begrundelse, at pladserne i søen skulle være forbeholdt foreninger fra Køge kommune. Nu opgiver vi og går ikke videre med dette.

PR-folder om klubben
Peder Lichtenberg foreslog at vi får lavet en lille A5 info-folder om klubben. Bestyrelsen mener at dette vil være en god ide og informationsudvalget kommer med et oplæg.


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 18. juni kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder