ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 18. juni, 27-07-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 18. juni 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen
Afbud:
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og stort set alt som er vedtaget, er blevet udført eller er ved at blive det. Der er enkelte ”hængepartier” som skal udføres snarest.

4. Meddelelser fra formanden.

Vi har været til et møde med Strandparken vedrørende forbuddet om fiskeri i sluserne.
Det var Karen Boldsen fra Strandparken havde indkaldt til mødet. Hun mødte fuldstændig uforberedt op og vidste ikke engang hvor sluserne var placeret! På trods af at forbuddet mod fiskeri i sluserne er blevet godkendt af Strandparkens bestyrelse tilbage i december 2013 og efterfølgende er blevet godkendt af havnefogederne, samt Fiskeridirektoratet, så ville hun ikke indfører forbuddet på nuværende tidspunkt. Efter en længere meningsudveksling forlod hun simpelthen mødet uden at sige farvel. Vi må nok erkende, at de var nogle meget overraskede og lettere mødedeltagere som sad tilbage på havnefogedens kontor
Jeg rykker for et svar efter sommerferien og så tager vi den der fra.

Vi er blevet kontaktet af DTU Aqua vedrørende fredningsbælter ved Lille Vejleå og St. Vejleå.
Efter at der er ved sidste sommers vandløbsundersøgelser er konstateret en lille forekomst af naturlig ørredyngel i Lille Vejleå, skal der indføres et fredningsbælte ved udløbet. Der skal samtidig også indføres et mindre fredningsbælte ved St. Vejleå.
Jeg har haft en fornuftig dialog med Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua om dette og jeg er sikker på at der kommer en løsning som vi kan være tilfredse med og som ikke vil påvirke vores fiskeri i området væsentligt.

Med hensyn til vores forespørgsel om muligheden for at udsætte geddeyngel ud i Jægersøen, har vi stadig intet hørt. Jeg prøver at rykke for et svar.

Ishøj Sportsfiskerklub deltog ved Ishøj Kommunes pokalfest d. 28. Maj. Her bliver alle som har vundet medaljer ved nationale mesterskaber hædret og modtager en erindrings gave. Gaven i år var et årskort til Tivoli med ledsager, en rigtig fin gave. Vi kunne stille med medaljetagere fra diverse nationale mesterskaber i mede- og havfiskeri. Det var et rigtig fint arrangement og det var samtidig en god reklame for ISK.

Ishøj Sportsfiskerklub har i maj måned vundet regions mesterskabet i havfiskeri. Holdet bestod af Martin Hubert, Michael Lorenzen, Ulrik Nielsen og Steen Lyngsø.
I Kr. Himmelfartsferien blev der afholdt DM fra Skagen i Dansk Havfiskerforbund.
Her gjorde Martin Hubert det rigtig godt og blev individuel mester.

Fødevareministeriets forslag om et forbud mod levende agn er i høring i øjeblikket.
Ishøj Sportsfiskerklub er imod dette forbud og vi vil selvfølgelig indsende et høringsvar inden fristens udløb d. 23. juni. ISK´s høringssvar vil kunne ses på hjemmesiden og på Facebook.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane har desværre været nødt til at melde afbud til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen modtog efter mødet saldobalancen for perioden 1. januar – 18. juni.

Det ser fornuftigt ud, dog har der været nogle store udgifter omkring renoveringen af klubhuset, men dette har jo været indregnet i budgettet.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget

Der er udsendt et nyhedsbrev for maj og juni/juli til alle de medlemmer som vi har mail adresse på.

Husudvalget

Vi er godt i gang med renoveringen af klubhuset. Der er blevet malet indvendig og der er blevet lagt nyt gulv i køkkenet og på værkstedet.
Der mangler stadig nogle ting, men det vil blive lavet løbende hen over sommeren.
Bådudvalget

Ekkoloddet i trollingbåden skal skiftes snarest.

Kenn og Peder skulle udfærdige en ”bådplejeplan”. De har dog begge meldt afbud til dette møde, så dette ventes at blive præsenteret på det næste bestyrelsesmøde.

Juniorudvalget

Jacob har desværre været nødt til at melde afbud til dette møde.
Det kører dog efter planen i dette udvalg, så der ikke det store at berette.

Tur- og aktivitetsudvalget

Tur- og aktivitetsudvalget vil komme med et oplæg til turprogrammet for 2016 på næste møde.

De planlagte ture og aktiviteter som har været planlagt i de seneste periode, er alle blevet afholdt uden problemer.

Festudvalget

Den næste aktivitet i dette udvalg er Sankt Hans. Robin har styr på dette.
Så skal sommerfesten også planlægges. Robin og Kenn koordinerer dette.

Hakkemoseudvalget

De nye skilte er endnu ikke kommet op. Dette skal ske snarest.

Det er blevet konstateret, at der er begyndt at komme flere som fisker uden fiskekort i Hakkemosen, så alle medlemmer som færdes derude, bedes være om sig med kontrollen.

Aborreudvalget.

Vores biologer har konstateret at de udlagte juletræer bliver brugt med stor succes af aborrerne i forbindelse med deres gydning. Dette arbejde skal vi have optimeret, så vi kan hjælpe vores unikke aborrestamme på bedste vis. Vi skal derfor have samlet en gruppe af medlemmer som vil deltage i dette arbejde, så vi kan få endnu flere juletræer/ris i vandet.

St. Vejleå udvalget

Intet nyt
Kontrollantudvalget.

Intet nyt.
Husk at alle medlemmer må kontrollere fiskekort i klubbens vande. Man bruger blot sit medlemskort som legitimation.

7. Kommende ture og aktiviteter

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

8. Eventuelt.

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til almindelig hygge snak


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 27. august kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen Lyngsø
Alle ISK nyheder