ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 27. august, 28-08-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 27. august 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen

Afbud:
Peder Lichtenberg

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og de ting som der endnu ikke er ordnet, bedes der følges op på snarest.

4. Meddelelser fra formanden.

Har rykket Strandparken for det svar vedrørende et fiskeforbud i sluserne, som vi blev lovet på mødet d. 6. maj. Karen Boldsen har svaret tilbage, at Strandparken har haft en dialog med politiet, som har oplyst hvilket lovgrundlag der findes for et sådant forbud. Man er nu i gang med at afklare, om forbuddet skal indskrives i Strandparkens ordensreglement.

Har fået svar fra Lene Jacobsen fra DTU Aqua vedrørende vores forespørgsel om udsætning af geddeyngel i Jægersø og Lille Vejlesø. Deres erfaring er, at en supplerende udsætning af geddeyngel når der er selv en mindre geddebestand i forvejen, er næsten virkningsløs.
Derfor anbefales det ikke at der sættes geddeyngel ud. Når der er en bestand, som oven i købet har været god i mange år, så er der jo ikke noget tyder på, at de ikke kan formere sig.
Hun mener at grunden til at bestanden er gået tilbage, måske kunne skyldes, at der fiskes en del på gedderne. Hun anbefaler derfor at der laves nogle fangstbegrænsninger i en periode, f.eks., så man kun må hjemtage én gedde pr. dag eller slet ingen hjemtagning.

Så har vi fået svar fra Jonas Krøyer Jensen fra Fiskeridirektoratet på vores henvendelse omkring hvem der er den påståede ”officielle” fiskeriopsynsmand i ISK, altså en person som er udpeget af direktoratet til at udføre kontrol ved åen.
Vi har ikke kendskab til at vi har en sådan ”officiel” fiskerikontrollant, men dette er i flere sammenhænge blevet nævnt af Fiskeridirektoratet.
Jonas har nu været igennem gemmerne og har fundet ud af hvad for en opsynsmand der er tale om. Han er dog tilknyttet en anden klub, men er nævnt fordi direktoratet har hørt at han har ført tilsyn i St. Vejleå.
Dette lyder dog noget mystisk i mine ører, idet det ikke er andre klubber som har fiskeret i St. Vejleå og derfor ikke kan føre tilsyn her. Jeg har da heller aldrig hørt om en officiel fiskeriopsynsmand, som går kontrol i åen, men nu har vi fået det svar som vi søgte, nemlig at ISK ikke har nogle officielt udpegede fiskeriopsynsmænd.

Så er der kommet nye udsætningsplaner som er udarbejdet på grundlag af det feltarbejde som blev udført i sommeren 2014. De nye udsætningsplaner træder i kraft fra 2016. Antallet af udsætningsfisk i St. Vejleå er blevet sat ned og udsætningsfiskene i ved Lille Vejleå, skal være ”naturlige” fisk, idet der er fundet ørredyngel oppe i vandløbet.

Vi er dog noget uforstående overfor at antallet af udsætningsfisk er blevet sat ned, så jeg kontakter DTU Aqua for at høre nærmere. Der er jo overhovet ingen rimelig eller naturlig grund til dette.

Med hensyn til de tidligere omtalte kommende fredningsbælter ved St. Vejleå og Lille Vejleå er der intet nyt.

5. Meddelelser fra kasseren.

Saldobalancen for 1. januar – 27. august blev fremlagt og gennemgået og det ser fint ud.

Vi er pt. 400 medlemmer i klubben.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget

Der har været flere forespørgsler om en bestyrelsesliste med billeder.
Det blev besluttet at vi får lavet en sådan.

Der bliver udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne i første halvdel af september.


Husudvalget

De store opgaver i forbindelse med renoveringen af huset er færdige. Senest er der kommet nye stole. Vi mangler værkstedet, men dette vil blive startet op snarest.

De mindre ting som mangler, vil blive færdige i den kommende tid.

Bådudvalget

Der er nogle fejl og mangler på traileren til PIKE, dette bliver lavet hurtigst muligt.
Der er bestilt reservedele.

Der bliver fremadrettet lavet en plan over ”bådkurser”, så man altid kan se hvornår det næste bliver afholdt. Der afholdes et bådkursus hurtigst muligt, for at samle op på de nye medlemmer som gerne vil i gang.

Kenn og Peder mangler at udarbejde en ”plejeplan” for vores samlede bådpark.

Klubben har købt en ny båd, som skal ligge på en ophalervogn ved Ege Bådklub i den sydlige del af Køge bugt. Det er en DG 430 glasfiberjolle med styrepult og en 15 HK 4 takt motor.
Der er dog flere ting som skal på plads omkring dette, så den kommer ikke i drift her og nu.
Der kommer en udførlig beskrivelse af den nye facilitet, når den er klar til at blive taget i brug.

Juniorudvalget

Der er juniortur til Harasjømåla i det svenske i september måned. 20 drenge og ledere deltager på denne tur.

ISK stiller med 6 deltagere til junior DM i medefiskeri som afholdes i Sorø

ISK sender 4 drenge til DSF´s juniorlederkursus i Ålestrup i efterårsferien.
Steen søger kommunen om økonomisk støtte til dette.

Tur- og aktivitetsudvalget

Udvalget fremlagde et oplæg til næste års turprogram. Der er blevet plads til et par spændende nyheder i programmet, men alle de gode gamle ture som er populære blandt medlemmerne, er selvfølgelig med igen.

Oplægget fik fuld opbakning fra bestyrelsen og udvalget går nu i gang med at flette de sidste ture ind og få turprogrammet for 2016 færdiggjort.
Festudvalget

Den næste aktivitet i dette udvalg er Julefrokosten.
Robin har styr på dette.

Hakkemoseudvalget

De nye skilte er endnu ikke blevet opsat!
Dette vil ske snarest muligt og der er blevet indkøbt rør til skiltestandere.

Der har ikke været de store problemer hen over sommeren, dog har der været en tendens til at der var flere som fiskede uden kort.
Hakkemosens brugere er blevet gjort opmærksomme på dette og er blevet bedt om at kontrollere noget mere.

Aborreudvalget.

Der har ikke været nogen aktivitet siden sidste møde.

I løbet af efteråret skal vi have opstartet en gruppe af medlemmer, som vil være med til at udlægge gydepladser til aborrerne i form af sammenbundtede grene og juletræer.
Biologernes undersøgelser har påvist, at disse ”kunstige” gydepladser bliver brugt særdeles flittigt af aborrerne i forbindelse med legen, så det vil være rigtig godt for bestanden, hvis vi intensiverer dette arbejde.

St. Vejleå udvalget

Det hele er ved at være vokset godt til af siv, så vi skal have ryddet en del fiskepladser, inden sæsonen starter op.
Vi har fået tilladelse fra Strandparken til at rydde pladserne, så vi kan komme til at fiske.


Kontrollantudvalget.

Intet nyt.

7. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

8. Eventuelt

Webbooking
Der har været flere forespørgsler på om vi kan få webbooking til vores faciliteter. Vi har før snakket om dette, så nu har bestyrelsen besluttet at vi prøver at arbejde videre med dette. Vi har flere medlemmer som har tilbudt deres hjælp til et projekt som dette. Steen undersøger nærmere og vender tilbage med mere information.

Nyt låsesystem
Der blev talt om at vi skulle prøve at undersøge mulighederne for at få et nyt låsesystem med ”nøglebrikker”. Dette vil give en større sikkerhed og vi ved altid hvem som har været i huset. Det er også et meget fleksibelt system, idet vi hurtigt kan spærre en ”nøglebrik” hvis et medlem f.eks. ikke har betalt kontingent.
Jane kontakter kommunen med henblik på oplysninger om muligheder, pris m.m.

Åbent hus
Der er stadig rigtig mange i lokalområdet, som ikke ved at der er en aktiv fiskeklub i Ishøj. Vi talte derfor om at afholde et ”Åbent hus” arrangement til foråret, hvor den skal have fuld gas, for at øge kendskabet til Ishøj Sportsfiskerklub i lokalområdet.


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. oktober kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder