ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. oktober 2015, 07-10-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 1. oktober 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Rasmus Rye Petersen

Afbud:
Jane Andersen
Peder Lichtenberg
Jacob Dreyer Pedersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og de ting som der endnu ikke er ordnet, bedes der følges op på snarest.

4. Meddelelser fra formanden.

Har været til møde med Friluftsrådets St. Vejleå gruppe. Friluftsrådet har med udendørsaktiviteter at gøre i al almindelighed, så det er ikke kun lystfiskeri som de interesserer sig for, men en bred vifte af interesser. Det var dog rigtig interessant at høre om dette og vi kan da også fremadrettet bruge hinanden på flere områder. Vi er nu kommet på St. Vejleå gruppens mailliste, så vi kan følge deres projekter ved St. Vejleå. Et godt og spændende møde.

Har været til ”Strategimøde” i Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet vil iværksætte en plan for at få flere medlemmer, som bl.a. indeholder en kontingentstigning på ca. 30 kr. for foreningsmedlemmer, måske ikke lige den mest oplagte vej mod et større medlemstal!
Ellers var der ikke det store revolutionerende som blev præsenteret på dette møde, så jeg tror desværre at der er langt i mål!


Har haft kontakt til DTU Aqua for at få et svar på, hvorfor vores udsætninger er skåret ned med 25 % fra 2016 og for at prøve at få disse fisk tilbage.
Svaret er ret klart, vi får ikke flere fisk!
Dette er jo helt ude i hampen. Vi lever i en landsdel med 1,5 millioner mennesker og hvor der stort set ikke er vandløb med en naturlig reproduktion af ørreder.
At nedsætte udsætningerne vil selvfølgelig forringe fiskeriet i vores del af landet, dette er stik mod alle planerne om øget fisketurisme som DSF og Fishing Zealand tordner frem med i disse år.
Gad vide om prisen på det statslige fisketegn bliver sat tilsvarende ned.

Jeg har fået oplyst en kontaktperson hos Ishøj kommune, som muligvis kan hjælpe os med skarvproblematikken. Jeg tager kontakt og hører nærmere.


5. Meddelelser fra kasseren.

Jane havde meldt afbud til mødet, men havde inden meddelt at det kører efter planen

Vi er pt. 415 medlemmer i klubben.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget

Der er blevet udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne sidst i september.

Husudvalget

Vi er ved at være gennem den planlagte istandsættelse af klubhuset. Der mangler lidt på værkstedet og i køkkenet, men det vil blive gjort færdigt i den kommende tid.

Kommunen havde lovet at vores klubhus ville blive malet udvendigt inden vinteren. Dan har rykket for dette, men vi har endnu intet hørt.

Det skal indskærpes på det kraftigste, at det ikke er tilladt at smide fiskeaffald i containeren. Lugten er til stor gene for både medlemmer og campinggæster. Man er meget velkommen til at rense fisk ude på rensebordet, men affaldet skal medtages.
Dette er noget som bestyrelsen fremadrettet vil se alvorligt på.

Bådudvalget

Den nye båd i Ege er endnu ikke klar til brug. Når denne båd bliver taget i brug, vil det kræve et særligt bådkursus på stedet, inden man må benytte båden. Der er en del specielle ting med hensyn til isætning af båden, lavvandede områder, information om fredningsbælter m.m., så bestyrelsen har besluttet at dette er nødvendigt, for at beskytte vores båd og ikke mindst medlemmerne optimalt.

Kenn og Peder mangler at udarbejde en ”plejeplan” for vores samlede bådpark.

Der bliver afholdt 2 ”bådkurser” i oktober måned, så vi kan få de sidste med.
Datoerne er annonceret i nyhedsbrevet. Det er d. 6. oktober kl 17.30 og d. 24. oktober kl. 10.

Juniorudvalget

Der er ikke de store meldinger herfra. Turen til Harasjömåla var en stor succes og drengene ville meget gerne afsted til næste år.
Ellers er der travlt i juniorafdelingen i den kommende måned med afholdelsen af familieturen, junorlederkursus i efterårsferien og Møn tur sidst på måneden.

Tur- og aktivitetsudvalget

Turprogrammet for 2016 er stort set færdigt, der mangler lige at blive puttet nogle mede ture ind og så vil det blive færdiggjort

Der vil blive arrangeret nogle klubaftener i vinterens løb med forskellige aktiviteter. Steen laver et udkast til dette og sammensætter det endelige program sammen med Rasmus.

Festudvalget

Den næste aktivitet i dette udvalg er Julefrokosten.
Robin har styr på dette.

Hakkemoseudvalget

Der har været en ”karpedød” i slutningen af august måned. Der blev fundet fire døde karper, hvilket straks fik alarmklokkerne til at bimle, idet der også var konstateret udbredt karpedød i et andet sjællandsk karpevand. Der kunne derfor være tale om sygdom eller virus blandt karperne, hvilket kan være meget alvorligt.
Klubben henstillede straks til at man undlod at fiske karper i Hakkemosen, både for at undgå at sprede en eventuel smitte, men også for at give fiskene ro og lade os finde ud af hvad der var galt.
Der er heldigvis ikke fundet flere døde karper siden, så vi krydser fingre og håber det bedste.
Vi har dog valgt at opretholde vores henstilling indtil videre.

Aborreudvalget.

I løbet af efteråret skal vi have opstartet en gruppe af medlemmer, som vil være med til at udlægge gydepladser til aborrerne i form af sammenbundtede grene og juletræer.
Biologernes undersøgelser har påvist, at disse ”kunstige” gydepladser bliver brugt særdeles flittigt af aborrerne i forbindelse med legen, så det vil være rigtig godt for bestanden, hvis vi intensiverer dette arbejde.
Der vil blive afholdt et møde hvor alle interesserede kan møde op. Mere om dette senere.

St. Vejleå udvalget

Nu starter aborresæsonen snart op, så det varer ikke længe inden lystfiskerne begynder at valfarte til St. Vejleå og området omkring den forbindelse kommer tyv- og madfiskerne desværre også og gør livet surt for os alle. Derfor er det meget vigtigt at vi alle holder øje med området i den kommende periode.
Husk at alle medlemmer må kontrollere fiskekort, man bruger blot sit medlemskort som legitimation, hvis der er nogle som spørger efter dette. Det er også vigtigt at vi alle holder øjne og øre åbne i forbindelse med det tyv-, ryk- og garnfiskeri som finder sted i de mørke timer. Gå gerne en tur i området om aftenen, så de svage sjæle kan se at vi holder øje.
Så brug lige et par minutter af din fisketid på at tjekke fiskekort og hold øje med om reglementet bliver overholdt af dem som fisker i området.

Kontrollantudvalget.

Vi søger nogle medlemmer som vil være med til en seriøs kontrol ved St. Vejleå og Karret fra mørkets frembrud i de kommende måneder. Man er meget velkommen til at deltage, uanset om man har mulighed for at være med hver 14. dag eller 5 gange om ugen, al hjælp er meget velkommen og desværre også meget tiltrængt. Hvis der er tilmeldte nok, mødes vi lige en aften og aftaler den nærmere procedure for kontrollen. Håber virkelig at der er nogen som vil ofre lidt tid på dette i de kommende måneder. Tilmeld dig til Steen Lyngsø

7. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

8. Eventuelt

Skraldspanden i køkkenet.
Den store skraldespand i køkkenet lugter ofte meget grimt. Grunden til dette er at medlemmerne kommer madaffald i posen, som så står og rådner inden posen bliver fyldt op og skiftet.
Det er fremover ikke tilladt at komme madaffald i denne skraldespand. Madaffald skal i en lukket pose som lægges ud i den store grønne skraldecontainer. Man er selvfølgelig meget velkommen til at benytte køkkenet, men husk at ALT madaffald skal ud i den store container.


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12. november kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen LyngsøAlle ISK nyheder