ISK nyheder

Referat fra bestyrelsmødet d. 12. november, 21-11-2015

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 12. november 2015.

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Robin Hoffmann
Peder Lichtenberg
Rasmus Rye Petersen
Jacob Dreyer Pedersen


1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og de ting som der endnu ikke er ordnet, bedes der følges op på snarest.

4. Meddelelser fra formanden.

Karen Boldsen fra Strandparken har henvendt sig, idet hun havde observeret at der var opsat nye ”forbudsskilte” op ved slusen. Vi kendte dog intet til ny opsatte forbudsskilte, så hun har været nede og pille et enkelt skilt ned, idet hun ikke var enig i tekstens indhold. Der var dog tale om de skilte som informerer om reglementet for fiskeri i St. Vejleå, skilte som har stået der i mange år og som er godkendt af Strandparken! J
eg har henvendt og forklaret mig om dette og for at høre hvilken del af teksten som Strandparken ikke er enige i, men har ikke fået svar.

Jeg har været i kontakt med Nicolaj fra Ishøj kommune omkring det store skarvproblem vi har i området.
Nicolaj vil nu tage kontakt til Naturstyrelsen på kommunens vegne og prøve at få en dialog om en regulering af den alt for store skarvbestand.

Jeg har været i kontakt med Gordon Henriksen fra Fishing Zealand, for at høre om de kunne være behjælpelige på den ene eller anden måde, i forhold til det massive garnfiskeri som ”fritidsfiskerne” udfører uden for havnen. Vi aftalte at Gordon vil hjælpe os med at få vores budskab ud de rigtige steder og Fishing Zealand vil også fremadrettet være md til at prøve at få begrænset garnfiskeriet i området.

Efter nytår starter vi et mere formelt samarbejde op mellem klubberne i Køge Bugt området. Her vil vi fokusere på at arbejde sammen om vand- og bestandpleje, øgede udsætninger og lignende ting.
Meget af dette er nemmere at komme igennem med, når man er flere som står bag.
Det er John fra Køge foreningen, Kjeld fra Bjørnen og Steen fra Ishøj som har taget initiativ til dette projekt.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar – 8. november.
På trods af at vi har haft nogle større udgifter i forbindelse med renoveringen af klubhuset og indkøbet af den nye båd, så ser det stadig helt fornuftigt ud.

Vi er pt. 430 medlemmer i klubben.

6. Nyt fra udvalgene

Alle udvalg skal udarbejde årsplan/ arbejdsplan for 2016, som skal præsenteres på næste bestyrelsesmøde i januar.

Informationsudvalget

Der er blevet udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne i sidste uge.

Der vil blive sendt et nyhedsbrev ud i løbet af december måned, hvor der bl.a. vil være information om kontingent indbetalingen for 2016.
Turprogrammet for hele 2016 vil også være vedhæftet dette nyhedsbrev.

Vi mangler stadig mailadresser på nogle medlemmer. Der vil blive sent et brev til disse inden for den næste uge, hvor de vil blive bedt om at oplyse deres mailadresse til klubben, oplyse hvis de ikke har en mail eller oplyse hvis de ikke ønsker at modtage mail fra klubben.
Vi håber på denne måde at kunne få fat på de sidste.

I konkurrencen Årets Fisker bliver der fra 2016 nogle ændringer.
100 % vægten for laks bliver sat op til 8 kilo.
Støren afløser stallingen på listen. 100 % vægten for stør bliver 14 kilo.

Husudvalget

Der er ikke det store til dette punkt. Der mangler stadig lidt mangler i køkkenet og på værkstedet, men det kommer på plads inden alt for længe.

Bådudvalget

Den nye båd i Ege bliver først taget i brug til foråret. Broen i Ege har været ”havareret” efter østenstormen i oktober og har derfor ikke kunne benyttes. Vi vil ikke starte op med at bruge båden i vinter, så derfor er det blevet besluttet, at dette sker til foråret.

Der har været et ønske fra medlemmerne om at der kommer ”store” næsehjul på trailerne, idet de nuværende smalle hjul graver sig ned, når der søsættes fra stranden eller bløde overflader.
Dette imødekommes fra bådudvalgets side.
Næsehjulet på ”RAP” er i stykker og skal skiftes snarest.

Med hensyn til ”bådkurser” i 2016, så vil der blive lavet en plan over disse, så medlemmerne altid kan se hvornår det næste bådkursus finder sted.

Juniorudvalget

Juniorafdelingens ledere har været på weekendtur i slutningen af oktober, hvor der blev fisket lidt og lagt planer for juniorafdelingens fremtidige arbejde.

Bestyrelsen har vedtaget at alle juniorer som deltager i afdelinger af Medemesteren 2016, får betalt 2 kilo foder og ½ liter maddiker. Vi håber at få lidt flere juniorer med på denne måde, idet de bliver lidt nemmere at overkomme økonomisk.

Tur- og aktivitetsudvalget

Turprogrammet for 2016 er færdiggjort og vil blive udsendt til medlemmerne i december måned.

Der vil blive arrangeret nogle klubaftener i vinterens løb med forskellige aktiviteter.
Planen over dette vil også blive udsendt i løbet af december måned.

Festudvalget

Den næste aktivitet i dette udvalg er Julefrokosten.
Robin har styr på dette.

Hakkemoseudvalget

Der er ikke fundet flere døde karper i Hakkemosen og de observationer som er blevet gjort derude gennem den seneste måned, viser at karperne har det fint og tager føde til sig.
Derfor har vi besluttet at trække vores henstilling om at undlade at fiske i Hakkemosen tilbage og fiskeriet er derfor "åbnet" op igen fra dags dato.
Husk at det fremadrettet er strengt forbudt, at udsætte nogen form for karper i Hakkemosen, uden Ishøj Sportsfiskerklubs tilladelse.

Aborreudvalget.

Vi skal som tidligere nævnt have intensiveret vores arbejde med at lægge gydepladser i form af juletræer ud til aborrerne. Vi skal bruge mange juletræer, så vi vil henstille til alle medlemmer om at lægge deres juletræer ned i klubbens baghave, når det er færdig med at pynte i stuen og tag også gerne naboens med 

Der vil blive indkaldt til udlæggelsen af juletræerne på et tidspunkt efter jul.

St. Vejleå udvalget

Husk at alle medlemmer må kontrollere fiskekort, man bruger blot sit medlemskort som legitimation, hvis der er nogle som spørger efter dette. Det er også vigtigt at vi alle holder øjne og øre åbne i forbindelse med det tyv-, ryk- og garnfiskeri som finder sted i de mørke timer. Gå gerne en tur i området om aftenen, så de svage sjæle kan se at vi holder øje.
Så brug lige et par minutter af din fisketid på at tjekke fiskekort og hold øje med om reglementet bliver overholdt af dem som fisker i området.

Kontrollantudvalget.

Vi søgte nogle medlemmer til en seriøs aftenkontrol ved St. Vejleå og Karret. Det er desværre kun ganske få som har henvendt sig, så vi har ikke kunne starte dette op.

Der bliver dog gået kontrol ved åen i de mørke timer, men det er ikke en egentlig koordineret indsats, som vi havde håbet at der ville være opbakning til.

7. Turprogram 2016

Det færdige turprogram for 2016 blev fremlagt og der var stor tilfredshed med dette i bestyrelsen.
Der er blevet lagt et budget for tilskud til turene og dette er stort set som i 2015 og blev godkendt.

Turprogrammet bliver udsendt til medlemmerne i december måned.

8. Klubaftener 2016

Vi prøver at lave nogle aktiviteter på klubaftenerne i 2016. Oversigten over disse vil blive udsendt til medlemmerne i december måned.

9. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.


10. Eventuelt

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til en sludder om stort og småt


Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 14. januar kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen Lyngsø

Alle ISK nyheder