ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. april, 30-04-2016

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 14. april 2016

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Rasmus Rye Petersen
Peder Lichtenberg (fremmødt senere efter aftale)
Flemming Eriksen (fremmødt senere efter aftale)

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Der blev fulgt op på de enkelte punkter og de ting som der endnu ikke er ordnet, bedes der følges op på snarest.

4. Meddelelser fra formanden.

Lige inden påske blev der endelig indført et forbud mod fiskeri i slusen mellem Jægersøen og Ishøj havn. Vi har ventet længe på dette og har sendt flere ”rykkere” til Karen Boldsen fra Strandparken, som har haft sagen vedrørende indførelsen af forbuddet. Inden påske sendte vi så endnu en ”rykker” og denne gang blev den sendt ”cc” til borgmesteren og næste formiddag blev forbuddet indført.

Vi har deltaget i SU´s generalforsamling. Der skulle vælges nu formand og ny kasserer, så det var en voldsom udskiftning i bestyrelsen. Allan Riboe blev til formand for den kommende 2 års periode. Derefter står der en mand klar i kulissen, til at erstatte Allan på posten
Det var ikke lykkedes at finde et emne til kassererposten, så bogføringsdelen vil blive ordnet eksternt mod betaling, mens resten af arbejdet vil blive fordelt i bestyrelsen.

Vi har indsendt et forslag til bestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund, om at arbejde på at få opkøbt retten til erhvervsfiskeri på de danske søer. Staten har gennem de sidste par år, på opfordring af DSF, opkøbt en række dambrug ved de danske vandløb, for at forbedre forholdene for fisk og den øvrige fauna. Dette eksempel bør følges på søerne, hvor erhvervsfiskeriet skader rovfiskebestanden og dermed skaber ubalance i søens økologiske tilstand.

Vi har modtaget et oplæg til en samarbejdsaftale med Jagt og Forsthuset. Denne aftale skulle give vores medlemmer 10 % rabat på varekøb i butikken. De skulle som modydelse have et link på forsiden af vores hjemmeside. Vi har dog ikke ønsket at indgå en sådan aftale, idet vi gennem mange år har haft et rigtig godt samarbejde med Sport Dres.

Der har været et møde i styregruppen for Køge Bugt Fiskepleje. Denne gruppe består af John fra Køge, Kjeld fra Bjørnen og Steen fra Ishøj. Vi blev enige om at intensivere arbejdet med de udvalgte projekter. Med hensyn til udsætninger i KBF regi, så prøver vi at komme igennem med en udsætning ved Sjællandsbroen allerede i dette forår. Steen prøver at søge tilladelse hos DTU Aqua og starter straks en søgning efter penge, idet en sådan udsætning skal være selvfinansieret.
Der indkaldes til et ”stormøde” for alle interesserede inden sommerferien.

Der er blevet opsat en hjertestarter på campingpladsen, den sidder ved indgangen til receptionen.
Stina fra campingen, har arrangeret et kursus i brug af hjertestarteren, som vores medlemmer kunne deltage i.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar – dags dato.
Økonomien ser fin ud, vi mangler dog lidt i beholdningen i forhold til sidste år, men det skyldes selvfølgelig den store udskrivning i forbindelse med istandsættelsen af klubhuset.

Der har været nogle større indbetalinger til bl.a. Sport Dres. Dette skyldes at der har været en fejl på kasserermailen, så opkrævningerne er ”strandet” et sted ud i cyberspace og er således aldrig kommet frem.

Der er forholdsvis flere medlemmer som har betalt kontingent på nuværende tidspunkt i forhold til sidste år, dette er jo positivt.

Har intet hørt fra kommunen vedrørende det nye ”briksystem” som skal erstatte vores nuværende nøgler. Rykker endnu engang for et svar.

Ishøj Sportsfiskerklub støtter Køge Bugt Fiskeplejes udsætning ved Sjællandsbroen med 1500,-

6. Dansk Havfiskerforbund

Forsalg om at ISK bliver meldt ind i Dansk Havfiskerforbund (DHF). Dette vil give medlemmerne nogle muligheder for at deltage i diverse havkonkurrencer og andre fordele.
Kontingentet er 1500,- pr. år. I vores tilfælde vil det sige ca. 3,50 kr. pr. medlem.
Bestyrelsen imødekommer forslaget og beslutter at ISK meldes ind i DHF
Steen kontakter DHF

7. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget

Der er blevet udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne lige efter påske.

Der mangler i stor stil fangstrapporter fra medlemmerne. Der fanges mange fisk af klubbens medlemmer, men der kommer sjældent en fangstrapport.
Dette gælder især for juniorer og pensionister.

I konkurrencen Årets Fisker er det vedtaget at en fisk maksimalt kan give 250 point, uanset vægten.
Dette er blevet besluttet, efter at der er blevet udsat stør på 70 kilo i nogle vande, fisk som jo fuldstændig kunne ”smadre” konkurrencen, hvis de fik alle point efter deres 100 % vægt.

Husudvalget

Der skal afholdes et ”oprydningsarrangement”, hvor området omkring huset bliver gjort sommerklar.

Bådudvalget

Der har været lidt problemer med at starte bådene, efter at de har været til service. Dette skal der lige følges op på.

Der er lavet et ”bådpasserteam” på 5 personer. Det er Kenn, Flemming, Peder, Thomas Thyme og Dan. Det er planen at de fordeler bådene op mellem sig og arbejder sammen om de større opgaver.

Næsehjul, defekte lygtebomme, ruller og andet, bringes i orden snarest.

Juniorudvalget

Ikke det store under dette punkt, idet Jacob ikke var kommet til mødet

Ishøj kommune afholder Pokalfest sidst i maj måned. Flemming melder tilbage senest d. 23. april om hvilke juniorer der skal deltage.

Tur- og aktivitetsudvalget

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

Der har ikke været det store fremmøde på forårets klubaftener, der evalueres på næste på næste bestyrelsesmøde
Festudvalget

Ingen arrangementer før Sankt Hans.

Hakkemoseudvalget

Skiltene skal opsættes snarest.

Aborreudvalget.

Først i marts blev der udlagt ca. 125 juletræer som gydesubstrat til aborrerne. Der var ca. 10 medlemmer som var mødt op til dette og der blev arbejdet godt i gennem. Tak for indsatsen

St. Vejleå udvalget

Der skal etableres en nødpumpestation som kan pumpe vandet over diget mellem St.Vejleå og havnen i ekstreme situationer, hvor der er fare for oversvømmelser opstrøms i åen.
Pumpens placering bliver ved ”karpehullet”. Kapaciteten bliver 2 kubikmeter i sekundet.
Ishøj Forsyning holder et informationsmøde om dette d. 27. april. Steen deltager for ISK.
Projektet er i høring indtil d. 11. maj og her vil vi selvfølgelig komme med vores bemærkninger.

8. Åbent hus arrangement

Vi har planlagt et åbent hus arrangement i klubben d. 22. maj. Dette vil dog kræve en rigtig stor indsats af bestyrelsen, idet det skal være et godt og solidt arrangement.
Vi er ikke kommet langt med forberedelsen af dette, så det er blevet besluttet at udsætte dette arrangement til senere, idet vi simpelthen ikke kan nå det.

9. Ny klubbåd

Der har været lidt snak om at klubben skulle anskaffe sig en båd som kunne ligge i en havn på Øresundskysten. Vi har nu undersøgt priser på både og havnepladser. Det er især indskuddet for en havneplads i de forskellige havne, som har overrasket os meget.
Det er derfor blevet besluttet at vi ikke går videre med dette projekt, idet opstartsudgiften vil blive alt for høj.

10. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.


10. Eventuelt

Rotter
Der er observeret rotter ved klubhuset. Vi har snakket med campingen, som også har rotter, om dette og de har haft fat i kommunen som også har været ved klubhuset.
Jane orienterer kommunen om rotterne ved klubhuset, når hun alligevel skal tale med dem om ”briksystemet”


Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 19. maj kl. 18.30 i klubhuset.


Referent: Steen Lyngsø

Alle ISK nyheder