ISK nyheder

Referet fra bestyrelsesmødet d. 29. september 2016, 05-10-2016

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 29. september 2016

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Rasmus Rye Petersen
Flemming Eriksen
Jacob Dreyer Pedersen
Afbud:
Peder Lichtenberg

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Meddelelser fra formanden.

Der har ikke været de store udfordringer i de seneste måneder. Det har været ferietid, så det meste har været stille og roligt.

Vi indsendte i august måned, en klage til Teknisk Forvaltning vedrørende de mange huller i belægningen på vejen og P-pladsen. Klagen blev taget til efterretning og allerede ugen efter blev forholdene udbedret. Tak til kommunen for den hurtige indsats.

I efteråret starter vi i samarbejde med Emil Flindt fra Københavns Universitet, et projekt med mærkning af aborrerne i vores område. Der vil også blive udlagt en ”logger” som indsamler data så som saltholdig i vandet, vandtemperatur, vandstand m.m.
Dette projekt som vil have klubhuset som arbejdssted, vil kunne give nogle værdifulde oplysninger om aborrernes levevis i området, noget som vil være meget værdifuldt i vores bestræbelser på at sikre vores unikke aborrebestand. Mere om dette projekt når det kommer i gang.

Vores dialog med Ishøj kommune vedrørende skarvproblematikken udvikler sig positivt. Vores kontakt på kommunen har været i dialog med en vildtkonsulent fra Naturstyrelsen, som har udtalt at det kan komme en regulering på tale, hvis vi får en hård vinter. Dette har hverken kommunen eller vi stillet os tilfredse med, så vi har nu fået aftalt en ”besigtigelse” ved St. Vejleå i slutningen af november, så han kan se problemets omfang.

Til orientering kan det meddeles at 3 sjællandske foreninger har meldt sig ud af Danmarks Sportsfiskerforbund i september måned. En af disse foreninger er Køge Sportsfiskerklub, som vi efterfølgende har talt sammen med vedrørende et større samarbejde mellem foreningerne.

I august måned havde vi endnu et møde i Køge Bugt Fiskepleje. Vi fortsætter den positive opstart og prøver at få tilladelse til og skaffe penge til endnu en ny udsætning.
Vi talte om at komme i gang med et restaureringsprojekt i ll. Vejleå, som har nogle fantastiske forudsætninger for at blive et godt opvækstvand for ørreder.
Der er lavet en følgegruppe som følger det spændende projekt omkring Harrestrup å.
Endelig vil vi prøve at få mere fokus på skarv- og garnproblemerne i Køge Bugt.

3. Meddelelser fra kasseren.

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar – dags dato.
Økonomien ser fin ud og der er penge til resten af årets udgifter.

Vi er pr. dags dato 472 medlemmer

Det er et stort ønske fra kasseren, at medlemmer husker at oplyse ændringer i deres adresser eller mailadresser. Dette er desværre flere som har glemt og vi har ingen chancer for selv at finde fem til dem igen.

Vi har fået 2 tilbud på et nyt låsesystem til klubhuset. Det ene tilbud lever op til de krav som vi stiller, men prisen er på knapt 50.000 kr. Dette syntes vi er lige i overkanten, så Jane skriver igen til kommunen, som oprindeligt lovede os et lignende system for 8.000-10.000 kr., men sprang fra igen.
Udskiftningen af låsesystemet er derfor sat på pause indtil videre.

Ishøj Sportsfiskerklub støtter aborreprojektet med 2500 kr., så der kan mærkes yderligere 500 aborrer, hvilket vil give et meget bedre resultat.

4. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget

Der vil blive udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne i løbet af oktober måned.

Der skal laves en lille info-folder til nye medlemmer. Den skal indeholde kort information om klubbens virke, så medlemmerne får en introduktion til klubben.

Husudvalget

Skraldecontaineren er blevet indhegnet og aflåst. Dette er et krav fra kommunens forsikringsselskab på grund af de mange påsatte containerbrande i de senere år.
Man skal dog stadig tømme skraldespanden når den trænger 
Nøglen til låsen kommer til at hænge lige inden for hoveddøren.

Huset skulle have været malet udvendigt i sommerhalvåret. Det er kommunen som står for dette, men det er dog ikke sket. Vi har været i kontakt med den ansvarlige for dette område og hun skulle nok tage fat i kommunens maler. Nu er vi dog nået så langt hen på året at det næppe bliver får end til næste år.

Bådudvalget

Der har været afholdt ”bådkurser” en gang om måneden siden april, så alle som har ønsket at deltage, er kommet i gennem og kan benytte klubbens både og motorer.

Juniorudvalget

Der er en enkelt junior som skal deltage på DSF juniorlederkursus i år.

TV Ishøj har været på besøg på den seneste junioraften i klubhuset. Det er der kommet en lille fin film ud af, som bliver vist på lokal TV. Fin PR for klubben.

Juniorafdelingen har været på den årlige tur til fluestrømmen i Haresjömåla. Det blev endnu engang en stor succes og alle drenge var meget tilfredse.

Hakkemoseudvalget

Der har været indkaldt til et åbent møde for alle som fisker i Hakkemosen. Her var der enighed om at kontrollen skal udføres af dem som fisker og færdes i mosen.
Der blev snakket om problematikken med østeuropæere som ligger i teltlejre derude. Vi har haft kontakt med parkchefen i Høje Taastrup kommune og de vil tage sig af sagen.
Det var et positivt og konstruktivt møde, hvor vi blev enige om mange ting.
Vi afholder et opfølgende møde i januar-februar måned, hvor vi evalurer de tiltag vi blev enige om.

Aborreudvalget.

Vi starter som tidligere nævnt, et projekt op med mærkning af aborrer i samarbejde med Emil Flindt fra Københavns Universitet. Der vil komme med information omkring registrering af mærkede aborre og meget mere, når projektet bliver startet op.

St. Vejleå udvalget

Arbejdet med etableringen af nødpumpestationen er i fuld gang. Der vil i det omfang det er muligt, blive taget hensyn til den øvrige trafik i området, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at både færdsel og fiskeriet vil blive påvirket. Dette må vi dag affinde os med, så læne arbejdet er i gang.


Vi skal have ryddet fiskepladserne for siv, så det er til at komme til.
Dette arbejde skal udføres snarest.

5. Turprogram 2017

Turudvalget har holdt et møde og her er programmet for klubturene i 2017 blevet planlagt.
Der kan dog komme enkelte ændringer, men planen er at det endelige program skal være klar i midten af november.
Alle bookninger er foretaget hvor dette er nødvendigt.
Vi afventer pensionistturene og mede turene for 2017, inden det endelige kan fastlægges

6. Klubaftener

Det er blevet besluttet at der afholdes officiel klubaften hver anden tirsdag i klubhuset. Der vil blive lavet et program for vinterhalvårets klubaftener snarest.
Det er planen at der en gang om måneden vil være en aktivitet, mens der på den modsatte aften vil være almindelig hygge i klubhuset.

7. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

8. Eventuelt

Klubbens vedtægter
Klubbens vedtægter trænger til en opdatering. Hele bestyrelsen læser vedtægterne i gennem og kommer med forslag til ændringer.
Ændringsforslaget kommer så på som forslag til den kommende ordinære generalforsamling.

Intensivering af kontrol ved St. Vejleå
Det er nødvendigt at kontrollen intensiveres ved St. Vejleå i den kommende periode.
Der opslag med en plan for dette snarest.
Alle medlemmer opfordres hermed til at give en hånd med til kontrollen.


Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 28. oktober kl. 18.30 i klubhuset.

Referent: Steen Lyngsø

Alle ISK nyheder