ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 1. december 2016, 14-12-2016

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 1. december 2016

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Flemming Eriksen
Jacob Dreyer Pedersen
Afbud:
Peder Lichtenberg
Rasmus Rye Petersen

1. Fastsættelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser fra formanden.

Der har gennem året manglet frivillige hænder til de forskellige aktiviteter i ISK.
Vi har mange aktiviteter i klubben og der er desværre blevet færre til at tage sig af dette.
ISK´s styrke er vores store aktivitetsniveau og vi har da også tanker og planer om at dette skal blive endnu bedre. Hvis vi skal udføre dette eller bare holde det aktivitetsniveau som vi har i dag, så er det tvingende nødvendigt at der kommer flere frivillige hænder til. Det er helt og holdent frivilligt arbejde som der udføres i klubben og som det er lige nu, så er det nogle få, som bruger rigtig meget fritid på at få det hele til at køre og det er ikke holdbart i længden.
Derfor vil bestyrelsen bruge det kommende år til at få flere medlemmer til at melde sig under fanerne, så klubarbejdet kan blive lagt ud i flere hænder. Dette er tvingende nødvendigt, hvis vi skal opretholde vores aktivitetsniveau og meget gerne udbygge dette.

Bestyrelsen har erfaret at Søren Christiansen med familie trækker sig fra juniorarbejdet i ISK pr. 31/12. Dette skyldes flere årsager, bl.a. mangel på tid på grund af arbejde og studier.
Bestyrelsen vil på klubbens vegne, gerne takke hele familien Christiansen for det store arbejde de har udført i forbindelse med juniorafdelingen i de senere år

I forbindelse med skarvproblematikken kan det nævnes, at vi har et møde med Ishøj kommune, Strandparken og en repræsentant fra Naturstyrelsen vedrørende dette d. 2. december.


4. Meddelelser fra kasseren.

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar – dags dato.
Økonomien ser fin ud og der er penge til resten af årets udgifter.

Det er stort ønske fra kasseren at der kan findes hjælp med hensyn til ud printningen af medlemskort.
Dette er rimeligt tidskrævende ved siden af det øvrige kasserer arbejde, så det ville aflaste en hel del.

Opkrævningen af kontingentet for 2017 vil blive udsendt via mail omkring midten af december måned. De medlemmer som ikke har mail, vil modtage opkrævningen pr. post.

5. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget
Der vil blive udsendt et nyhedsbrev og turprogrammet for 2017 til medlemmerne i løbet af december måned.

Husudvalget
Der er blevet indkøbt et nyt komfur til klubhuset.

Det kniber stadig med oprydningen for nogle medlemmer. Husk nu at rydde op efter jer, det kan ikke være så svært. Husk at det altid skal være indbydende for de næste som ankommer til huset.

Bådudvalget
Bådene skal tages op i den kommende tid. Kenn vil prøve at samle nogle folk til dette via klubbens Facebook side.

Både og motorer skal serviceres i de kommende måneder, så det er muligt at det ikke vil være muligt at booke de enkelte både i kortere perioder.

Juniorudvalget
Juniorudvalget har modtaget meddelelsen om at Søren Christiansen og familie stopper deres deltagelse i juniorarbejdet pr. 31/12.
Juniorarbejdet fortsætter selvfølgelig og juniorlederne vil holde et møde i nær fremtid, hvor det fremtidige juniorarbejde aftales og planlægges.

Nikolaj Linde har deltaget på DSF´s juniorlederkursus i skolernes efterårsferie.
Klubben har efterfølgende fået refunderet 75 % af deltagergebyret af Ishøj kommune.

Tur- og aktivitetsudvalg
Turprogrammet for 2017 er færdigt og vil blive udsendt sammen med nyhedsbrevet i december måned. I nyhedsbrevet vil der også være et program for klub aftenerne i perioden januar – april.

Hakkemoseudvalget
Der har ikke været denne store aktivitet i Hakkemose udvalget siden sidste møde.
Det kan dog nævnes at Hakkemosen har fået nye beboere i løbet af efteråret, dette i form af 9 flotte karper i 10 kilos klassen.

Aborreudvalget.
Aborreprojektet er kommet godt i gang. Der er blevet mærket en god del aborrer og der er allerede blevet genfanget flere af disse.
Målebøjen som er opsat i Karret bag klubhuset, måler vandtemperatur, saltindholdet i vandet, vandstand og iltindhold. Disse data og nyheder omkring projektet, kan følges på den tilhørende hjemmeside. Dette kræver et login og en kode som kan læses i klubhuset.

St. Vejleå udvalget
Arbejdet med etableringen af nødpumpestationen er i fuld gang. Der vil i det omfang det er muligt, blive taget hensyn til den øvrige trafik i området, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at både færdsel og fiskeriet vil blive påvirket. Dette må vi dog affinde os med, så længe arbejdet er i gang.

6. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

7. Eventuelt

Der var ikke det store under eventuelt, så det udviklede sig til en hyggesnak 


Næste bestyrelsesmøde afholdes i løbet af januar. Den endelige dato meddeles senere

Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder