ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 9. februar , 13-02-2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 9. februar 2017

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Kenn Kristensen
Rasmus Rye Petersen
Peder Lichtenberg
Jacob Dreyer Pedersen
Flemming Eriksen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt


2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Meddelelser fra formanden.

Der er kommet et udkast til en ny bekendtgørelse fra Naturerhvervstyrelsen vedrørende ændrede fredningsbælter omkring Sjælland og øerne. I vores område er der lagt op til at der indføres et helårligt fredningsbælte på 30 meter omkring slusen ved St. Vejleå. Der vil desuden komme et helårligt fredningsbælte omkring slusen til Jægersøen, samt en helårlig fredningszone på 50 meter på begge sider af slusen ved udløbet af Lille Vejleå i Hundige havn.
Disse tiltag er selvfølgelig noget som vi kun kan bakke op omkring.

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) og Fishing Zealand har været til møde i Naturerhvervstyrelsen, hvor de har fremlagt nogle forslag til regulering af fiskeriet i havet omkring Sjælland.
Bl.a. har de foreslået at farvede havørreder skal være fredet i saltvand, men ikke i ferskvand, i perioden 1. oktober – 1. marts, samt et forbud mod fiskeri med ørredgarn i samme periode.
Desuden har de foreslået en ”bag limit”, altså en fangstbegrænsning på 3 havørreder om dagen.
Disse forslag er lavet ud fra et møde d. 17. januar, hvor udvalgte DSF klubber og Fishing Zealand deltog.

Det er helt uforståeligt at DSF kan side og vedtage disse vidtrækkende forslag, på et møde hvor ikke engang alle sjællandske forbundsforeninger er inviteret og endda i samarbejde med Fishing Zealand, som er en udemokratisk ”turistorganisation”, som intet arbejde udfører for klubberne.
Det er endda forslag som bliver fremført som de sjællandske lystfiskeres ønsker, men som kun har været diskuteret mellem ganske få procent, af de samlede sjællandske lystfiskere!
DSF er ved at lave en ganske stor ”fodfejl”, præcis som sagen med forbuddet mod de levende agnfisk.

Køge Bugt Fiskepleje (KBF) skruer op for blusset i 2017. Udsætningerne bliver sat op og der bliver udsat ørreder ved Sjællandsbroen og ved Karlstrup Møllebæk. Der vil desuden blive iværksat flere projekter med vandløbsrestaureringer, så det tegner til at blive et spændende 2017.
KBF vil også forsøge at få flere repræsentanter ind i det kommende vandråd. Her vil vi prøve at få personer ind fra de kommuner, som har foreninger som er repræsenteret i KBF.
Vi har forsøgt at indlede et samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund omkring indsatsen i vandrådende, så vi kan danne fælles front på dette vigtige punkt, men de ønsker overhovedet ikke noget samarbejde med KBF.

Køge Sportsfiskerforening afholder årsmøde i deres vandplejegruppe d. 16. februar.
Steen Lyngsø deltager i dette.

Vestegenens Sportsfisker Sammenslutning (VSS) afholder årsmøde d. 21. marts. Thoke Wistoft og Ulrik Nielsen deltager på vegne af Ishøj Sportsfiskerklub.

Vi har endnu ikke en løsning på vores store problem med skarv. Vi havde et møde med Naturstyrelsen d. 2. december angående vores ønske om en reguleringstilladelse, men repræsentanten fra Naturstyrelsen var desværre ikke indstillet på at give os denne.
Vi har efterfølgende oprettet en ”skarvpatrulje” med det formål at skræmme fuglene væk og vi har indført gratis ”skarvkort” til dem som fisker på dagkort i åen.
Næste skridt i kampen bliver at få udbredt kendskabet til problemet i lokalområdet og måske på denne måde få nogle flere grupper med i kampen.
En ting er sikkert, vi giver ikke op

5. Meddelelser fra kasseren.

Bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet for 2016.

Vi havde ca. 480 medlemmer ved årsskiftet. Der er forholdsvis flere medlemmer som har betalt kontingent for det nye år, end på samme tid sidste år.

Det blev vedtaget at Ishøj Sportsfiskerklub yder et tilskud på 5000,- til Køge Bugt Fiskepleje.

Regningen fra indkøb og opsætning af den nye varmepumpe sender vi til kommunen.

6. Generalforsamlingen

Der er udsendt indkaldelse som skulle være medlemmerne i hænde jævnfør vedtægterne

Der er bestilt gavekort og pokaler til vinderne i de løbende års konkurrencer fra 2016

Der vil blive afholdt et lotteri til fordel for Køge Bugt Fiskepleje på årets generalforsamling

7. Caps / Klubtrøjer

Der har været flere som har spurgt efter klubkasketter. Vi har ikke flere på lager, så det er blevet besluttet at bestille en ny portion. Vi prøver at få en pris på en kasket med broderet logo.
Steen er ansvarlig for dette.

Vi har stadig en del klubtøj på lager, men der er mangel på trøjer i de store størrelser. Det er derfor blevet besluttet at vi bestiller en mindre portion hjem i ”herrestørrelser” Steen er ansvarlig for dette

8. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:

Det blev udsendt et nyhedsbrev mellem jul og nytår. Det forventes at det næste udsendes i starten af marts.

Klubbens Facebook side har i den sidste tid, taget en uheldig drejning, hvor der har været upassende indlæg og personlige kommentarer. Dette vil bestyrelsen ikke have på vores Facebookside, så der bliver udført et reglement for brug af siden og administrator har bestyrelsens fulde opbakning til at slette indlæg og kommentarer på siden.


Husudvalget:

Husudvalget mødes i nær fremtid og laver en plan for året.

Der bliver arrangeret en eller flere arbejdsdage i løbet af året, hvor medlemmerne bedes komme ned og deltage i aktiviteterne.

Varmepumpen brændte af i slutningen af januar. Der blev hurtigt bestilt og installeret en ny.
Prisen for dette løb op i godt 11.000,-, og vi prøver at sende fakturaen videre til kommunen.

Blandingsbatterierne på toiletterne og i køkkenet skal udskiftes. Kenn er ansvarlig for at blikkenslageren bliver kontaktet.

Der skal monteres et udvendigt el-stik til varmepumpen og der skal udskiftes en pære i lampen over et af vinduerne. Kenn er ansvarlig for at elektrikeren bliver kontaktet.

Bådebroen skal på plads og sikres. Christian Wolf har tilbudt at stå for dette og sørge for at arbejdet bliver udført.


Bådudvalget:

Alle motorer skal til service inden bådsæsonen starter op sidst i marts. Kenn har ansvaret for at trollingbåden bliver kørt til service, samt at sørge for at de øvrige motorer også kommer til service.

Trailerne skal serviceres og stik til lys på trailerne skal sikres med wire, så de ikke kan hives fra hinanden. Kenn og Flemming er ansvarlig for dette.

Vi indhenter en pris på en frontmonteret elmotor til den sidste alu-jolle, således at begge alu-joller har en frontmonteret elmotor.
Steen er ansvarlig for dette.

Der skal laves en plan for bådkurser i 2017. Steen er ansvarlig for dette.
Første bådkursus afholdes i slutningen af marts.


Juniorudvalget:

Juniorudvalget er kommet i gang med arbejdet efter juleferien. Der er arrangeret flere ture og junioraftenerne er også kommet i gang og bliver afholdt om onsdagen i de lige uger.

Der er udfyldt børneattester for alle juniorledere og Steen er ansvarlig for at disse indsendes til politiet.

Det er blevet aftalt at Steen afholder et møde med juniorudvalget, hvor der snakkes nærmere om årets gang.


Tur- og aktivitetsudvalget:
Der var på mødet forslag om et par spændende nye ture til 2018 programmet. Vi undersøger nærmere med hensyn til priser m.m.


Hakkemoseudvalget:

Høje Taastrup kommune har solgt en stor grund til et investeringsselskab, som vil opfører et stort vandland med tilhørende feriecenter. Hakkemosen ligger på denne grund, så det er uvist hvad der vil ske med vores fiskeret i søen.
Vi har dog valgt at se tiden an og afvente eventuelle udmeldinger fra den nye ejer eller kommunen. Første etape af byggeriet skal først stå færdigt i 2020 og det er på et område som ikke berører Hakkemosen.


Aborreudvalget:

Der skal udlægges juletræer som gydesubstrat til aborrerne. Der indkaldes til en arbejdsdag hvor dette arbejde skal udføres. Det forventes at blive lige i starten af marts.

9. Bestyrelsesmøder 2017

Der laves en liste med alle bestyrelsesmøderne i 2017, så vi har datoerne fastlagt.
Steen er ansvarlig for dette

10. Kommende ture og arrangementer

Ture og arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.
Der er ansvarlige på alle ture og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til en sludder om stort og småt


Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 16. marts

Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder