ISK nyheder

Referat fra bestyrelsesmødet d. 21. juni, 31-07-2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 21. juni 2017

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt


2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Meddelelser fra formanden.

Formanden er blevet kontaktet af Lennie Rotvit, som er ny medarbejder på Strandparkens sekretariat. Efter den telefoniske kontakt, blev det aftalt at vi skulle mødes ved vandet, så Lennie kunne blive oplyst om vores aktiviteter omkring fiskebestande og fiskevande i Strandparken.
Lennie som er biologuddannet, var meget interesseret i dette og havde stor forståelse for vores ønsker og mål med området. Et godt og positivt møde.

Vi har kontaktet kajakklubben og har aftalt et møde med dem hen over sommeren, så vi måske kan finde en løsning på vores problemer med kajakkerne når vi fisker. Kajakklubben har virket positive og forstående i vores korrespondance, så vi håber for forståelse fra deres side.

Køge Bugt Fiskepleje har afholdt et møde i styringsgruppen. Vi har lagt en strategi for de kommende år og her vil vi koncentrere indsatsen om udsætninger, vandløbsrestaurering, beskyttelse af områdets unikke aborrebestand og skarvproblematikken.

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane havde ikke mulighed for at være med til mødet, men havde meddelt at det hele ser ud som det skal.

Vi har modtaget det årlige kommunale tilskud fra Ishøj kommune, så økonomien ser ganske fornuftig ud.

Der kommer stadig nye medlemmer til, så mon ikke året munder ud i en lille medlemsfremgang.


6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:
Der vil blive udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne når sommerferietiden er overstået, det vil nok blive i starten af august.

Ishøj havn havde inviteret os til at deltage i arrangementet ”Vild med vand” d. 11. Juni. Vi kunne dog ikke nå at få stablet et ordenligt arrangement på benene, så vi meldte pænt afbud.
Vi prøver at arrangerer et ”Åbent hus” til det samme arrangement i 2018.

Rasmus har lavet et oplæg til et ”regelsæt” omkring brugen af klubbens facebookside.
Bestyrelsen har besluttet at sætte dette på FB siden og fremadrettet kører efter dette.

Husudvalget:

Vores bord/bænkesæt i haven trænger til en kærlig hånd. Der skal udskiftes flere rådne brædder og de skal slibes ned og have træbeskyttelse. Der er et medlem som har lovet at tage sig af dette, så mon ikke der sker noget inden længe.

I forbindelse med øl og vand, så skal det indskærpes at alt forbrug skal registreres. Det kan f.eks. være hvis der gives drikkevarer i forbindelse med klubarbejde, møder eller lignende.
Låse og nøgler til depotrummet skal også udskiftes snarest.

Vi skal have lavet en oprydningsdag i løbet af sommeren, hvor der skal ryddes grundigt op på loftet og i haven.

Bådudvalget:

Flemming, Peder og Kenn udarbejder en plan for vedligeholdelse af bådparken.

Juniorudvalget:

Juniorudvalget har lidt svært ved at finde ansvarlige til de forskellige aktiviteter. Der opfordres til at juniorledergruppen indkalder til et møde hurtigst muligt, så man kan få planlagt det kommende arbejde i juniorudvalget.

Der er 3 juniorer som ønsker at deltage på DSF´s juniorlederkursus i Aalestrup i efterårsferien.
De 3 drenge skal melde sig ind i Team Ishøj og dermed kan de få adgang til kurset.
Juniorlederne tager en snak med drengene om hvad der efterfølgende forventes af dem og Steen står for den efterfølgende indmeldelse i DSF og tilmelding til juniorlederkurset.

Tur- og aktivitetsudvalget:
Det blev besluttet at vi afholder et ”grejloppemarked” i forbindelse med sommerfesten d. 19. august.
Flemming er ansvarlig for dette.

7. Ny båd

Vi har flere gange talt om at trollingbåden står til udskiftning, idet den efterhånden kræver en del vedligeholdelse, hvis den skal være i forsvarlig stand.
Vi har også talt om at anskaffe en lidt større alu-jolle på trailer, så man kunne komme lidt hurtigere rundt, end det muligt i vores nuværende Linder joller.
Vi har besluttet at arbejde videre med dette og holder øre og øjne åbne for gode alternativer til vores nuværende både.
OBS: Læs venligst at vi ikke har besluttet at der skal købes nye både nu, men at det er noget som vi arbejder videre med.

8. Fremtiden!

Under dette punkt er alle bestyrelsesmedlemmerne blevet bedt om at tænke over deres fremtid i bestyrelsen. Det skal ikke forstås sådan, at der er nogle som er ved at blive smidt ud, men det er en sikring mod at vi ikke pludselig står i en situation, hvor den halve bestyrelse ønsker at stoppe.
Bestyrelsesmedlemmerne er også blevet bedt om at tænke over, om de har egnede kandidater til en fremtidig bestyrelsespost i tankerne.
Dette punkt vil vi også have med på de kommende bestyrelsesmøder, så vi også fremadrettet kan sikre at vi har en aktiv og funktionel bestyrelse.


9. Kommende ture og aktiviteter.

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt.

Der var ikke det store under dette punkt, så det udviklede sig til en sludder om stort og småt


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 17. August kl. 18.30

Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder