ISK nyheder

Bestyrelsesmødet 19. august., 24-09-2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 19. august 2017

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Meddelelser fra formanden.

Arbejdet i vandrådene er i fuld gang og de første møder er blevet afholdt. Landmændene er selvfølgelig kommet med et oplæg, hvor de ønsker en hel del vandløbsstræk i vores område udtaget af vandplanerne. Det bliver ikke nogle helt lette forhandlinger, men vi må kæmpe imod og komme med gode argumenter, så det ikke bliver muligt at grave vores små vandløb op.

Køge Bugt Fiskepleje er kommet rigtig godt i gang. Vi starter nu op med flere vandløbs restaureringer, hvor projektet i Karlstrup Møllebæk, som er helt nyt,er et samarbejde mellem Køge Sportsfiskerforening og Ishøj Sportsfiskerklub.
Der afholdes et ”stormøde” for alle interesserede i Bjørnens Sportsfiskerklubs lokaler d. 3. oktober.

Vi har været i dialog med Vallensbæk Kano- og Kajakklub om deres sejlads i Karret.
Vi har aftalt at holde et møde og afventer nu en endelig dato for dette.


5. Meddelelser fra kasseren.

Jane fremlagde saldobalancen pr. dags dato og økonomien ser fin ud.

Der kommer stadig nye medlemmer til, så vi forventer en lille fremgang i medlemstallet når året er omme

Jane har ansøgt kommunen om tilskud til et nyt nøglesystem til klubhuset.
Vi afventer svar på dette.

6. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:

Der er planen at der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne i september

Husudvalget:

Vores bord/bænkesæt i haven er endnu ikke blevet sat i stand. Vi talt om at købe nogle nye, men efter nærmere eftersyn, har vi besluttet at renovere vores eksisterende borde.

Der mangler at blive udført noget elektrisk arbejde, bl.a. et udendørs stik til varmepumpen og de 2 spot på gavlene. Dette arbejde igangsættes snarest.

På grund af skygge på terrassen og derved algedannelse på fliser, hegn og andet, et det blevet besluttet at fælde de to store træer ind mod roklubben. Dette udføres når bladene er faldet af.

Bådudvalget:

Flemming og Peder går i gang med at føre alu-bådene up to date. Der skal indkøbes ladere, ruller m.m., så alt kommer i en perfekt stand.

Der vil blive lavet et nyt reglement for anvendelsen af klubbådene. Der vil blive strammet op for brugen, idet der sker for mange fejl og dermed et unødigt stort forbrug af tid for bådudvalget til at udbedring og unødige udgifter for klubben.

Juniorudvalget:

Juniorudvalget har lidt svært ved at finde ansvarlige til de forskellige aktiviteter. Der opfordres til at juniorledergruppen indkalder til et møde hurtigst muligt, så man kan få planlagt det kommende arbejde i juniorudvalget.

Tur- og aktivitetsudvalget:

Turudvalget mødes i september måned, hvor turprogrammet for 2018 planlægges.
Medeafdeligen og pensionisterne bedes komme med deres ture for 2018 senest inden udgangen af november, så det kan blive indskrevet i turprogrammet.

Vi vil forsætte med at holde klubaften hver anden tirsdag i efteråret. Der vil komme en planover de planlagte aktiviteter senere.

Hakkemoseudvalget:

Med hensyn til salget af grunden hvor Hakkemosen ligger og efterfølgende opførsel af et stort feriecenter, er det ikke noget nyt.
Der er endnu ikke vedtaget en lokalplan for området, men der er kommet en miljøvurdering i forbindelse med denne lokalplan. Vi følger dette.

St. Vejleå udvalget:

Vi ansøger igen Naturstyrelsen om tilladelse til regulering/bortskræmning af skarv ved St. Vejleå.
På trods af sidste års afslag, mener vi nu at vi har en bedre sag, idet vores argumenter bakkes op af biologernes iagttagelser i forbindelse med mærkningsprojektet.

7. Ny båd

Vi har flere gange talt om at trollingbåden står til udskiftning, idet den efterhånden kræver en del vedligeholdelse, hvis den skal være i forsvarlig stand.
Tempo Både har en rigtig fin jolle stående til salg, en Uttern 4500 med en 25 HK motor. Vi tager ud og kigger nærmere på denne og hvis den i orden, vil det være en god erstatning for vores nuværende trollingbåd.

8. Fremtiden!

Under dette punkt er alle bestyrelsesmedlemmerne blevet bedt om at tænke over deres fremtid i bestyrelsen. Det skal ikke forstås sådan, at der er nogle som er ved at blive smidt ud, men det er en sikring mod at vi ikke pludselig står i en situation, hvor den halve bestyrelse ønsker at stoppe.
Bestyrelsesmedlemmerne er også blevet bedt om at tænke over, om de har egnede kandidater til en fremtidig bestyrelsespost i tankerne.
Dette punkt vil vi også have med på de kommende bestyrelsesmøder, så vi også fremadrettet kan sikre at vi har en aktiv og funktionel bestyrelse.

9. Kommende ture og aktiviteter.

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

10. Eventuelt.

Klubkasketter:
Peder indkøber 100 kasketter. Han har fået et godt tilbud på ”Flex-Fit” kasketter, så det bliver en virkelig god kvalitet. Efterfølgende skal de broderes med et klublogo.
Maling af klubhus
Vi har stadig intet hørt fra kommunen med hensyn til udvendig maling af klubhuset.
Steen prøver at rykke for et svar.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 28. september

Referent: Steen Lyngsø


Alle ISK nyheder