Seneste ISK Nyheder

Bestyrelsesmødet d. 9. november 2017, 30-11-2017

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 9. november 2017

Deltagere:
Steen Lyngsø
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Jacob Dreyer Pedersen

Afbud:
Jane Andersen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Steen ønskede et nyt punkt på dagsordenen som omhandlede SU
Dette blev indsat som punkt 7 på dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Meddelelser fra formanden.

Steen har været til møde med Kristian Grau fra Vallensbæk Kano- og Kajakklub. Formålet med mødet var at få snakket om de ”problemer” som kajakroerne skaber, når de sejler i Karret mens vi fisker.
Kristian var meget interesseret i at få det hele til at køre så godt som muligt, så han henstiller til alle roere i hans klub, om at vise hensyn og bl.a. at der ikke sejles med følgebåde og trænes med et større antal roere i Karret. Jeg holder kontakten med Kristian og vil også sende noget materiale til deres klub om vores fiskepleje m.m., som Kristian så vil ”udsprede” blandt roerne.

Steen har deltaget i et dialogmøde omkring Fishing Zealand (FZ), som Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) havde indkaldt til. Formålet med mødet var at skabe et større samarbejde blandt de sjællandske klubber og debattere nogle af de emner omkring FZ som mange sjællandske klubber er uenige med FZ/DSF om.
Og hvordan gik mødet så, ja kort fortalt, så var der tydeligt planlagt en ”drejebog” for mødet på forhånd og man ville ikke svare på de ting som der blev spurgt om eller svarede på noget helt andet!
Som afslutning på mødet svarede FZ sekretariatsleder da også, at alt fremover ville blive kørt som før mødet, altså at det er pengene der styrer lystfiskeriet på Sjælland. Altså ingen ændringer!!

5. Meddelelser fra kasseren.

Jane har meldt afbud til dagens møde, men økonomien kører efter planen og medlemstallet er stabilt.
Så det hele kører som det skal 

Kontingentopkrævningen for 2018, bliver udsendt i løbet af december måned.

6. Nyt fra udvalgene

Husudvalget:

Der er blevet opsat nye spots med følere foran og bagved huset. Der er også blevet lavet et nyt stik til varmepumpen og den udvendige belysning er blevet ført up to date.

Efter jul skal der arrangeres en oprydning på loftet. Der trænger efterhånden til en grundig oprydning.
Der vil blive fastsat en dato inden længe.

Der vil blive arrangeret en arbejdsdag i løbet af foråret. Der er efterhånden flere ting i og omkring klubben som kunne trænge til en kærlig hånd.


Bådudvalget:

Vores 2 alu-joller har fået nogle revner i bunden. Peder har fundet en som kan reparerer dette og den første jolle blev hentet under bestyrelsesmødet.
Der bestilles hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet nye dobbeltruller til trailerne til alu-jollerne, så denne skade ikke sker igen.

Vil skal have solgt den gamle trollingbåd når sæsonen er ovre.
Steen har været i kontakt med Tempo Både for at få et overslag på en slagspris.

Det er blevet besluttet at lade ”Pensionisten” blive liggende i vandet gennem vinteren.
Så må vi se om der er nogen som ønsker at benytte den i perioden.

Juniorudvalg

Vi har fået tilskud fra Ishøj kommune til deltagergebyret for de 4 juniorer som deltog i DSF juniorlederkursus i efterårsferien.
Kommunen dækker 75 % af deltagergebyret.


Tur- og aktivitetsudvalget:

Turprogrammet for 2018 er lavet færdigt. Der har trods forespørgsel blandt medlemmerne ikke været forslag til nye ture. Turprogrammet udsendes til alle medlemmer sammen med et nyhedsbrev i slutningen af december.

Der bliver nogle enkelte klubaften arrangementer i foråret 2018, mere info følger.

Festudvalget:

Næste arrangement er julefrokosten d. 2. december. Vi mangler en ungkok til Ernst, idet Robin er ude at rejse, men Flemming eller Peder er klar til at springe til.
De aftaler nærmere med Ernst hurtigst muligt.
Kenn står for indkøb til julefrokosten.

St. Vejleå udvalget:

Vi er ved at forberede en ansøgning til Naturstyrelsen om tilladelse til regulering at skarv ved St. Vejleå. Steen har kontaktet kommunen for at høre om de igen i år, vil være medansøgere til reguleringstilladelsen. Vi afventer svar fra kommunen.

Der er igen i år, startet en ”skarvpatrulje” op ved vores lokale vande. Der er nogle enkelte medlemmer som har meldt sig til dette, men der kan sagtens bruges flere til dette vigtige arbejde.

Mærkningsforsøget med aborrer køre videre i denne sæson. Det er vigtigt at man melder ind, hvis man fanger en mærket aborre. Det er nødvendigt at alle er med til at sprede budskabet.

7. SU,

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg, eller i daglig tale blot SU, afholdte et formandsmøde d. 4. oktober. Steen var forhindret denne dag, så Rasmus deltog i mødet på ISK`s vegne.
Hovedformålet med mødet var at opdatere klubberne på de udfordringer som SU kæmper med.
Her tænkes der især på økonomien, men også på manglen af frivillige hænder til driften af faciliteterne.
Der var en del snak frem og tilbage omkring de forskellige forhold, men en ting stod fast og det var at hvis SU skal drives videre, så kræver det en bedre økonomi og nogle flere frivillige til at klare opgaverne.
Ishøj Sportsfiskerklub bakker op om den nye bestyrelse i SU og vil gerne deltage i den kommende ”omstrukturering” af SU i det omfang som vi har resurser til.
Steen sørger for at vores medlemslister hos SU bliver ført up to date.


8. Kommende ture og aktiviteter.

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

9. Eventuelt.

Brodering af kasketter.
Peder har indkøbt ”Flex-Fit” kasketter som nye klubkasketter. Nu skal vi have broderet vores klublogo på, så vi kan begynde at sælge af dem. Peder finder et sted som kan brodere kasketterne.

Klubtrøjer
Vi mangler klubtrøjer i herrestørrelser. Steen bestiller et mindre parti store størrelser hjem gennem Sport Dres og får dem trykt.

Øl og vandsalg
Der er stadig et svind i øl og vandsalget. Låsene til depotet og til køleskabet bliver udskiftet omkring nytårstid og de som derefter for en nøgle, bliver instrueret i hvordan salget skal foregå fremadrettet.

Bankospil.
Steen kan ikke stå for årets bankospil, idet han er bortrejst indtil midten af december.
Flemming og Kenn vil i stedet stå for dette og det vil blive afholdt tirsdag d. 12. december.
Bankospillet skal annonceres i god tid på opslag og klubbens Facebook og hjemmeside.


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 18. januar 2018

Referent: Steen Lyngsø