Seneste ISK Nyheder

Referat fra generalforsamlingn 2018, 04-03-2018Punkt 1. Valg af dirigent

Søren B. Hansen blev valgt som dirigent. Søren kunne meddele at generalforsamling var blevet indkaldt efter teksten i vedtægterne og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Punkt 2. Formandens beretning.

Steen Lyngsø fremlagde bestyrelsens beretning for 2017.
Beretningen er vedlagt referatet i foreningsmappen.

Hovedpunkterne i beretningen var:
• Ture og aktiviteter
• Klubhuset
• St. Vejleå
• Klubbådene
• Vallensbæk søerne
• Hakkemosen
• Junior afdelingen
• Pensionistafdelingen
• Konkurrencer
• Køge Bugt Fiskepleje
• Information til medlemmerne

Der var følgende spørgsmål til beretningen:

Ulrik Nielsen:
Bør juniorafdelingen ikke være mere synlig, som det er i dag, kan man ingen steder se noget om juniorernes aktiviteter.
Formanden:
Som det er i dag, så kører juniorafdelingen meget lukket md deres egen facebookgruppe hvor alle deres aktiviteter bliver lagt op.
Det vil nok være en rigtig god ide, at gøre juniorafdelingens arbejde mere offentligt, så man rent faktisk kan se at vi har en aktiv juniorafdeling.

Finn Kristiansen:
Jeg efterlyser at klubben har en holdning til det etiske omkring ”bulefiskeriet” på Øresund.
Formanden:
Klubben vil eller kan ikke gå ind og blande sig i medlemmernes fiskeri, så længe det foregår efter loven og lokale bestemmelser. Så må det være op til den enkelte vælge sin fiskeform.

Punkt 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

Det reviderede regnskab for 2017 var fremlagt på bordene.
Der var følgende spørgsmål til regnskabet.

Jan Dehli:
Hvorfor er udgiften til kontingenter blevet fordoblet
Kasseren:
Det er fordi at betalingen til SU er blevet ændret. Ifølge SU ‘reglement, skal der betales for samtlige medlemmer i de tilsluttede foreninger. Vi har hidtil kun betalt for de medlemmer som ønskede at benytte SU faciliteterne, derfor er udgiften til SU steget med godt 50 % i 2017.

Bent Hytholm:
Hvor i regnskabet er salget af den gamle trollingbåd skrevet ind:
Kasseren:
Indtægten er først kommet i 2018, så derfor figurerer den ikke på dette regnskab.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fortsætter uændret i 2016.
Dette blev enstemmigt vedtaget.

Punkt 4. Valg til bestyrelsen.

Følgende personer er på valg i 2017
Kasserer: Jane Andersen
Bestyrelsesmedlem: Peder Lichtenberg
Bestyrelsesmedlem: Rasmus Rye Petersen
Bestyrelsessuppleant: Flemming Eriksen
Bestyrelsessuppleant: Jacob Dreyer Pedersen (genopstiller ikke)
Bestyrelsen foreslår: Kevin Schmidt
Revisor: Martin Hubert
Revisorsuppleant: Jan Dehli

All de opstillede blev genvalgt med applaus uden modkandidater.


5. Indkomne forslag

Dr var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen6. Eventuelt

Der blev uddelt præmier til alle som blev nr. 1, 2 eller 3 i de løbende årskonkurrencer.
• Klubmesterskabet
• Årets Fisker
• Medemesteren
• Størmesteren


Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.40


Referent: Steen Lyngsø

Dirigent: Søren B. Hansen