Seneste ISK Nyheder

Referat 8. marts 2018, 13-03-2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 8. marts 2018

Deltagere:
Steen Lyngsø
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Kevin Schmidt

Afbud:
Jane Andersen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgning fra tidligere møder.

De forskellige punkter bliver behandlet længere nede i dagsordenen

4. Nyt fra udvalgene

Informationsudvalget:

Klubbens hjemmeside er ved at være forældet og den mangler en del opdateringer.
Det er blevet besluttet at Rasmus prøver at kigge på mulighederne for en ny hjemmeside og at Steen kigger den gamle hjemmeside igennem og opdaterer oplysningerne på denne.

Klubbens Facebook side bliver ændret fra en åben gruppe til en lukket gruppe.
Steen sørger for dette.

Det skal fremstå helt klart, hvem der er ansvarlig for diverse udvalg og der skal være kontaktoplysninger på disse personer.

Der vil blive lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne via mail. Bestyrelsen skulle dermed gerne kunne blive klogere på, hvilke ønsker og forventninger klubbens medlemmer har til driften af ISK. Rasmus og Steen kommer med et oplæg til denne undersøgelse.

Husudvalget:

Der afholdes oprydnings dag d. 10. marts. Der er bestilt en container til denne dag, så der kan blive ryddet grundigt op i og omkring klubhuset.

Bådudvalget:
Den nye trollingbåd skal gøres klar til den nye sæson. Der mangler at blive monteret downriggere.

Der skal laves en plan med datoer over bådkurser i 2018.

Den første alu-jolle er blevet repareret og skal hentes på værkstedet. Den er blevet svejset i bunden og der er blevet skiftet hjullejer på traileren.
Når den er tilbage, skal der monteres nye ruller på traileren.
Den sidst alu-jolle skal have samme tur, men vi ser lige tiden an.

Der skal udfærdiges et regelsæt for brug af bådene og der skal fremadrettet føres lister over hvem som har deltaget på bådkurser. Bådudvalget laver dette snarest.

Juniorudvalget:

Bestyrelsens kontakt til juniorudvalget er Kevin Schmidt, som er blevet valgt ind i bestyrelsen ved den seneste generalforsamling.
Det blev aftalt at det fremtidige juniorarbejde skal planlægges mere langsigtet og at junioraktiviteterne skal være meget mere synlige for den øvrige klub og for omverdenen.

Tur- og aktivitetsudvalget:

Vi håber at få inspiration fra spørgeskemaundersøgelsen til nye ture og aktiviteter i de kommende år. Det er lidt svært at finde ud hvad medlemmerne vil, idet tilslutningen til diverse ture og arrangementer svinger en del.

Hakkemoseudvalget:

De skal opsættes skilte inden den kommende sæson.

Som opstart til sæsonen afholder vi en kombineret affaldstur/medlemsmøde ved Hakkemosen.
Her skal der ryddes op og vi skal have aftalt hvordan kontrollen skal foregå i den kommende sæson.
Der vil blive indkaldt til dette via Hakkemosens og ISK´s facebooksider.

St. Vejleå udvalget:

Vi er voldsomt belastet af skarv ved åen og i havnen i denne vinter. Der er nok et gennembrud på vej i forhold til en reguleringstilladelse, men det er Ishøj kommune som får denne tilladelse, så det er kommunen som har de afgørende ord og skal styre dette.

På arbejdsdagen d. 10. marts vil der blive gjort juletræer klar til udlæggelse på aborrens gydepladser. På grund af isdækket har det ikke været muligt at få træerne i vandet tidligere, men de vil blive bundtet og gjort klar, så vi kan lægge dem ud når isen igen er væk.


5. Medlemskort

Fremstillingen og udsendelsen af vores plastik medlemskort er meget tidskrævende, så vi vil i den kommende tid undersøge, om der kan findes alternativer til dette.
Det skal selvfølgelig være en sikker løsning som kan minimere risikoen for kopiring og lignende.

6. SU

Vores medlemskab af SU var oppe til debat på vores generalforsamling.
Grunden til dette var at vi betaler et stort beløb til SU for vores medlemskab, idet det koster et fast beløb pr. medlem.
SU er inde i et generationsskifte, idet det er en helt ny bestyrelse som har overtaget arbejdet i 2017.
Der ligger et stort arbejde foran dem, så det tager selvfølgelig noget tid at komme gennem det hele.
Ishøj Sportsfiskerklub har i efteråret 2017 meldt tilbage til SU, at vi fortsat bakker op, idet vi mener at det er en god ide og at SU også er et godt aktiv for vores medlemmer.
Vi følger selvfølgelig arbejdet i SU og holder os opdateret på udviklingen.

7. Dagkortsalg via Dansk Fiskekort

Vi har siden oktober måned ikke haft noget salg af dagkort til St. Vejleå og Hakkemosen via nettet.
Vi solgte tidligere dagkort via Fiskekort.dk som Danmarks Sportsfiskerforbund driver, men på grund af voldsomme prisstigninger for denne service, valgte vi at opsige vores aftale med DSF.

Vi er siden blevet opmærksomme på Dansk Fiskekort.dk som også sælger fiskekort på nettet.
Vores venskabsklub i Sorø benytter Dansk Fiskekort.dk og er meget tilfredse med denne udbyder.
Vi har besluttet at undersøge muligheden for at sælge dagkort ad denne vej. Steen går videre med dette.

8. Kommende ture og aktiviteter

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

9. Nye eller opdaterede konkurrencer/aktiviteter

Dette punkt blev brugt som en ”brainstorm” på om der var nogle gode ideer eller forslag til kommende aktiviteter. Her tænkes der især på hvordan vi får flere fangstrapporter fra medlemmerne og om der er forslag til nye/ændrede konkurrencer som kunne interessere medlemmerne.
Vi samler op på dette på det næste bestyrelsesmøde.


10. Eventuelt.

Udsætninger 2018:
Vi har fået tilladelse til at udsætte det samme antal fisk som i 2017.
Steen bestiller fisk og aftaler nærmere med hensyn til udsætningstidspunkt m.m.

Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning (VSS):
VSS holder årsmøde d. 13. marts i Bjørnens lokaler i Albertslund.
Thoke Wistoft, Ulrik Nielsen og Steen Lyngsø deltager for Ishøj Sportsfiskerklub.

Havnens dag:
Lørdag d. 9. Juni bliver dr afholdt havnens dag på Ishøj havn. Vi har tidligere talt om at afholde et ”åbent hus” arrangement i klubben denne dag. Dette har vi dog droppet, idet det vil kræve meget tid og forberedelse at afholde dette.
Småbådsklubben har også et stort arrangement i Hundige havn denne dag, så det vil være dumt at ligge og slås om de interesserede.

Køge Bugt Fiskepleje:
Vi har besluttet at støtte Køge Bugt Fiskepleje med 5000,- til deres arbejde med udsætninger og vandløbspleje. Dette gjorde vi også i 2017.

15 HK motor:
Vores 15 HK 2 takts motor har ikke været brugt i flere år.
Vi har derfor besluttet at vi vil donere den til SU hvis de kan bruge den.


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 19. april

Referent: Steen Lyngsø