Seneste ISK Nyheder

Referat 21. juni 2018, 30-06-2018

Referat fra bestyrelsesmødet i Ishøj Sportsfiskerklub d. 21. juni 2018

Deltagere:
Steen Lyngsø
Jane Andersen
Rasmus Rye Petersen
Kenn Kristensen
Peder Lichtenberg
Flemming Eriksen
Kevin Schmidt

Afbud:
Flemming Eriksen

1. Godkendelse af endelig dagsorden.

Den udsendte dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger

3. Opfølgning fra tidligere møder.

Klubbens facebookgruppe er blevet ændret fra en åben til en lukket gruppe.

Spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne er endnu ikke blevet udført, dette vil blive gjort indenfor de kommende måneder.

Oprydningsdagen d. 10. marts var en stor succes, der blev fyldt en hel container med affald, så dagen har været tiltrængt.

Svejsearbejdet på den første alu-jolle er blevet færdigt og båden er nu tilbage og klar til brug.

Skiltene i Hakkemosen er endnu ikke blevet sat op, dette vil ske i den kommende uge.

Vi har tilbudt SU vores 15 HK motor som en foræring. SU vil meget gerne overtage denne motor og vi aftaler nærmere med hensyn til overdragelsen.

Vi er begyndt at sælge dagkort til St. Vejleå og Hakkemosen på nettet via www. danskfiskekort.dk
Dette kører problemfrit og vi er yderst tilfredse med aftalen

4. Meddelelser fra formanden.

I månedsskiftet april/maj var der problemer med slusen mellem Ishøj havn og Jægersøen.
Slusen havde stået åben i mange dage og Jægersøen var derfor blevet fyldt med meget salt vand fra Køge bugt. Vi kontaktede skriftligt Strandparken om problemet og spurgte om et møde, hvor vi kunne fremligge problematikkerne omkring problemerne med slusestyringen.
Strandparken var meget interesseret i et møde og vi aftalte at mødes med driftschefen i klubhuset.
Dan Rasmussen og Søren Hansen repræsenterede ISK til mødet og de havde en meget positiv oplevelse. Strandparken var meget interesserede i at høre om vores erfaringer og tilbød at vi kunne blive udstyret med en nøgle til styring af sluserne, når der var behov for dette.
Vi ser frem til et godt samarbejde med Strandparken omkring sluserne

Vi har sammen med Bjørnens Sportsfiskerklub anmodet om et møde med sekretariatet i
IS Vallensbæk Mose vedrørende det voksende problem med grøde i Vallensbæk søerne og i den forbindelse, også en dialog om den fremtidige fiskepleje i søerne.
Vores anmodning blev da også imødekommet, men sekretariatet ville gerne have Fiskeøkologisk Laboratorium med til mødet, men det var vi dog ikke de store tilhængere af. Vi meldte tilbage, at vi syntes at det mest naturlige var, at vi mødtes lokalt, inden man inviterede et kommercielt firma med, som bare ser en mulig omsætning i mødet.
Efter vores tilbagemlding har vi intet hørt fra sekretariatet, heller ikke selvom at vi har rykket for et svar!

Årets udsætninger gik som sædvanligt rigtig fint. Det var igen nogle superfine ørreder som vi fik leveret og de spredte sig rimeligt hurtigt efter udsætningen. Der blev igen i år udsat ca. 31.000 stk., hvoraf den største del blev dækket af fisketegnsmidlerne. Sjællands Småbådsfiskeklub (SSK) havde igen i år støttet vores udsætning med 15.000,- En stor tak for dette.
Køge Bugt Fiskepleje (KBF) har også sat fisk ud, her er der blevet udsat ørreder i Karlstrup Møllebæk og ved Sjællandsbroen. Disse udsætninger skal KBF selv finansiere og det kan kun lade sig gøre ved flotte donationer fra bl.a. SSK, OG Paint, OLR og en del private donationer. Også en stor tak for dette.

5. Meddelelser fra kasseren

Jane fremlagde saldobalancen fra 1. januar og til dags dato.
Økonomien ser fin ud og bevægelserne følger stort set sidste år.

Vi har modtaget det årlige økonomiske tilskud fra Ishøj kommune. Det var i år på godt 68.000,-

Vi har stadig ikke modtaget en endelig dato for leveringen af det nye låsesystem (briksystem) fra Ishøj kommune. Vi var oprindeligt blevet lovet at systemet ville blive opsat i det tidlige forår, men der er endnu intet sket. Jane har været meget aktiv med at rykke kommunen for en løsning og en tidshorisont, men det har været meget svært at få nogle svar.

6. Persondata forordningen.

D. 25. maj trådte en ny lov i kraft, nemlig EU´s forordning om behandling af persondata.
Dette skal Ishøj Sportsfiskerklub også leve op til og Jane har deltaget i et møde på kommunen, hvor forholdene om denne forordning blev gennemgået.
Dette medfører at vi skal oplyse vores medlemmer om, hvordan vi opbevare deres personlige oplysninger og hvad vi bruger disse til, samt oplyse medlemmerne om deres rettigheder omkring dette.
Vi skal også udfærdige en fortegnelse over vores behandling af personoplysninger, for at opfylde den dokumentationspligt, der påhviler en forening som Ishøj Sportsfiskerklub.
Der skal derfor udfærdiges forskellige dokumenter, hvor der også skal sendes noget ud til samtlige medlemmer, som skal give deres samtykke til Ishøj Sportsfiskerklubs brug og opbevaring af deres personlige oplysninger.
Jane og Steen arbejder videre med dette og udfærdiger de nødvendige dokumenter

7. Nyt fra udvalgene.

Informationsudvalget:
Vi besluttede på det sidste bestyrelsesmøde, at vi ville arbejde på en ny hjemmeside. Rasmus tilbød at kigge på opgaven, men han er stødt på flere problemer undervejs, bl.a. understøttede vores udbyder ikke det system som Rasmus gerne ville bygge siden op i.
Vi har derfor besluttet at lade en professionel hjemmesideleverandør kigge på opgaven. Vi har fundet en leverandør, som levere et flot stykke arbejde, endda til en meget rimelig pris, så dette arbejder vi videre med. Rasmus tager kontakt til leverandøren.

Vi har været i lokalaviserne to gange i den seneste tid. Der har været store flotte opslag omkring udlægningen af juletræer til aborrerens gydning og om vores udsætning af ørreder.
Dejligt med noget omtale af vores gode arbejde og rigtig god PR for klubben.

Husudvalget:
Låsen i hoveddøren har det ikke for godt, men vi havde jo forventet at det nye låsesystem var blevet leveret på nuværende tidspunkt. Med tanke på de besværligheder som Jane har haft med at få en klar besked fra kommunen, bliver vi nødt til at få lavet den nuværende lås, hvis det nye system trækker yderligere ud. Kenn tager kontakt til en låsesmed og finder en løsning.

Vi afventer på 3. år en udvendig maling af klubhuset. Vi har fået flere forskellige meldinger vedrørende dette, men intet er sket. Steen skriver direkte til forvaltningen i kommunen for at få et svar ad denne vej. Så må vi håbe at der sker noget.

Der meldes om en sær lugt ved hoveddøren. Kenn kigger nærmere på dette.

Bådudvalget:
Alu-båden ”PIKE” er nu kommet tilbage fra smeden. Revnerne i bunden er blevet svejset og der er skiftet hjullejer på traileren. Traileren er også blevet monteret med flere sæt dobbeltruller, så revnerne i skroget kan undgås fremover.
Alu-båden ”RAP” skal også svejses i bunden. Steen har en kontakt til dette.

Den nye trollingbåd var klar til sæsonstarten og tilbagemeldingerne fra medlemmerne har været positive.

Det blev besluttet at Trollingbåden og båden i Ege bliver tilmeldt Dansk Søredningsselskab.
Dermed kan de få hjælp ved motorstop, grundstødning eller lignende.

Juniorudvalget:
Juniorarbejdet kører fint og der har været en tilgang på 3 drenge.

Juniorgruppen har været på flere ture, senest er årets første karpetur blevet afholdt og der kom fint med fisk på land.

Tur- og aktivitetsudvalget:
Udvalget har lavet det første udkast til turprogrammet for 2019. Det vil blive lavet endeligt færdigt over de næste par måneder, men der vil nok blive et mindre antal ture, men så vil der sikkert blive nogle flere weekendture.

Vi har kigget på nogle aktiviteter i klubhuset i vinterhalvåret, men det er stadig kun på ideplan, så mere om dette senere.

Hakkemoseudvalget:
Dr er ikke noget nyt om salget af Hakkemosegrunden. Det konsortie som vil købe grunden har ikke betalt beløbet, hvilket skulle være sket d. 15. maj. De stiller nu nye krav til lokalplanen, nemlig at de også kan bygge almindelige boliger på området. Dette er ikke foreneligt med at området er udlagt til rekreative formål, så det bliver spændende at se hvad der nu sker.

St. Vejleå udvalget:
Der har i de sidste par år været en del gravearbejde i St. Vejleå på nogle meget uheldige tidspunkter.
Vi vil efter sommerferien prøve at komme i dialog med kommunen vedrørende dette, så eventuelle fremtidige gravearbejde, kan udføres når det gør mindst skade på fiskebestanden.

Vi vil også prøve at få arrangeret et møde med Strandparken/kommunen umiddelbart efter sommerferien, så vi kan være på forkant med skarvproblemet, inden de invadere området til efteråret/vinter.
8. Medlemskort 2019

Vi havde dette punkt oppe på det forrige bestyrelsesmøde, idet den nuværende metode med ud printning og fremsendelse af individuelle medlemskort er meget tidskrævende.
Vi har siden undersøgt flere muligheder, men blev enige om at en løsning med fortrykte plastikkort, enten med påtrykt navn eller med påsætning af labels, er den løsning som vi ville gå videre med.
Det forventes at der kan spares en hel del arbejde ved at kortene bliver fortrykt fra en leverandør, så vi ikke selv skal sidde og taste og printe hvert eneste kort.

9. Ny hjemmeside.

Vi besluttede på det sidste bestyrelsesmøde, at vi ville arbejde på en ny hjemmeside. Rasmus tilbød at kigge på opgaven, men han er stødt på flere problemer undervejs, bl.a. understøttede vores udbyder ikke det system som Rasmus gerne ville bygge siden op i.
Vi har derfor besluttet at lade en professionel hjemmesideleverandør kigge på opgaven. Vi har fundet en leverandør, som levere et flot stykke arbejde, endda til en meget rimelig pris, så dette arbejder vi videre med. Rasmus tager kontakt til leverandøren.

10. Kommende ture og aktiviteter.

Ture og arrangementer frem til næste bestyrelsesmøde blev gennemgået og der skulle være styr på det hele.

11. Nye eller opdaterede konkurrencer/aktiviteter

Dette punkt havde vi også oppe på det sidste bestyrelsesmøde, for at se om der kunne komme nogle nye ideer til nye konkurrencer eller aktiviteter.
Peter foreslog at vi kunne afholde en åben karpekonkurrence over en weekend i Hakkemosen.
Det kunne være et fint tiltag, som vi vil overveje at tage med i næste års planlægning

Der er også forslag om præmiering af dem som indsender fangstrapporter. Hver måneds vinder kunne f.eks. deltage gratis i en fisketur som blev arrangeret kun til disse personer. Derudover kunne der også være nogle mindre grejpræmier hver måned.

12. Fastsættelse af de kommende bestyrelsesmøder i 2018

Torsdag d. 16. august.
Torsdag d. 27. september
Torsdag d. 8. november.
Torsdag d. 6. december. (hvis nødvendigt)

13. Eventuelt

Der var ingen som havde noget under dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 16. august

Referent: Steen Lyngsø