ISK vedtægter

§ 1.
Klubbens navn er: Ishøj Sportsfiskerklub.(ISK)
Klubbens hjemsted er Ishøj

§ 2.
Klubbens formål er, at at fremme interesen for sportsfiskeri og forståelsen af sportsfiskeri, hvilket søges opnået gennem møder, orientering, indbyrdes vejledning, konkurrencer, samt gennem kontakt til organisationer og klubber med samme interesse.

§ 3.
Klubben kan optage både aktive og passive medlemmer.
Som aktive medlemmer kan optages enhver med interesse i sportsfiskeri.
Dog optages ikke medlemmer, som er ekskluderet af anden forening.
Som passive medlemmmer, kan optages enkeltpersoner, firmaer, sponsorer eller ligende, der ønsker at støtte klubbens virke.

§ 3a,
Definitioner på medlemskab:

Stk. 1, Aktivt medlem / gyldigt medlem: Er ethvert medlem med rettidigt betalt kontingent.
Som gyldigt medlem må medlemmet gøre brug af klubbens faciliteter, dog med forbehold for evt. pligtigt bådkursus, inden klubbens både kan tages i brug.

Stk. 2, Æresmedlem: Er et medlem som individuelt, uselvisk, har ydet en ekstraordinær indsats ud over det sædvanlige, for at fremme virke, image, politik, etc.

En enig bestyrelse godkender et æresmedlem der er foreslået af flere gyldige medlemmer af ISK

Stk. 3, Firmamedlem: Ethvert lødigt firma kan optages som firmamedlem. Kontingentet forhandles med bestyrelsen, dog betales minimum dobbelt kontingent, med tillæg for x antal dagkort til St.Vejleå.

Stk. 4, Pensionistmedlem: Sidestilles med aktivt medlem.

Stk. 5, Sponsormedlem: Er enhver der ønsker at støtte ISK økonomisk i form af støtte til f.eks. pengegaver, støtte til aktiviteter, udbedring af faciliteter eller ligende.

Stk. 6, Støttemedlem: Sidestilles som sponsormedlem.

Stk. 7, Udmeldt medlem: Medlem der ikke har betalt kontingent.

Stk. 8, Genindmeldt medlem: Tidligere medlem/udmeldt medlem der har afregnet tidligere tilgodehavende (skyldigt kontingent), samt nyt indmeldelsesgebyr.

Stk. 9, Ophørt medlem: Medlem der ønsker udmeldelse af ISK, eller medlem der er afgået ved døden.

Stk. 10, Ekskluderet medlem: Er et medlem eller person af husstanden (ved familiekontingent) der har gjort sig skyldig i hærværk, tyveri, vold, trusler, tyvfiskeri, gjort skade på klubbens ejendom, gjort skade på båd, udstyr eller ligende, ikke fulgt anvisninger fra de af klubben udnævnte myndighedspersoner (kontrollanter/opsynspersoner eller bestyrelsesmedlemmer, etc.) eller har handlet illoyalt over for klubben.

Stk. 11, Studiekort: Tildeles efter aftale med bestyrelsen til den eller de, der i forbindelse med uddannelse eller forskning vedrørende fiskeri, vil fremme fiskeriet og i den forbindelse vil gøre brug af klubbens vande.
Fredningstider skal respekteres og overholdes.

Stk. 12, Passivt medlem: Er et medlem der med reduceret kontingent forsat ønsker medlemskab af ISK.
Et passivt medlem kan ikke gøre brug af klubbens faciliteter.

§ 4.
Indmeldelse sker ved henvendelse til klubben.
Medlemskab er gyldigt når kontingentet er betalt.

§ 5.
Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales.

§ 6.
Et medlem som har overtrådt en eller flere af de forhold som er beskrevet i § 3a, skal inden bestyrelsen skrider til eksklusion, have en skriftlig advarsel fra bestyrelsen, med beskrivelse af den eller de punkter ifølge §3.a. som medlemmet har overtrådt og hvorledes medlemmet skal forholde sig fremover, dersom medlemmet vil undgå en eksklusion.

Hvis medlemmet efterfølgende ikke efterlever advarslen og ikke overholder hvad bestyrelsen har foreskrevet i den skriftlige advarsel, så vil medlemmet uden yderligere varsel blive ekskluderet. En skriftlig advarsel er dog ikke nødvendig hvis sagen drejer sig om vold, trusler, tyveri eller hærværk

Bestyrelsen kan med almindeligt stemmeflertal ekskludere et medlem med skriftlig begrundelse i et anbefalet brev

Hvis medlemmet vurderer at ekskluderingen er uberettiget, kan medlemmet inden 1 måned fra meddelelsens modtagelse, skriftligt overfor bestyrelsen stille krav om, at få ekskluderingen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen tager derefter den endelige beslutning.
Indtil generalforsamlingens beslutning, er medlemmet ekskluderet.

§ 7.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet er helårligt.
Kontingentperioden er 1. januar – 31. december.
Kontingentet skal være indbetalt til kasseren inden 1. februar, ellers anulleres medlemskabet.

(se fortolkning nederst, vedtaget på samme generalforsamling)

§ 8.
På generalforsamlingen har alle aktive / gyldige medlemmer med gyldigt medlemskort stemmeret.

Familiemedlemskab kan dog kun afgive en stemme.

Valgbar til bestyrelsen er alle aktive seniorer.

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for en 2 årig periode. I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer selv juniorafdelingens repræsentant, næstformand og sekretær ud af bestyrelsen.

Der skal endvidere hvert år vælges 2 bestyrelsessuppleanter, hver for 1 år.

Klubbens regnskab revideres af 2 revisorer, således at 1 revisor vælges i ulige år og 1 revisor vælges i lige år. Hver revisor vælges for en 2 årig periode.

1 revisor suppleant vælges hvert år, valgperiode 1 år.

Alle valg til bestyrelsen, revisor samt suppleanter, sker på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang pr. måned eller når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt indkalder hertil.

§ 9.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling en gang årligt i februar måned. Desuden kan der så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af de aktive medlemmer fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Forlangendet skal være ledsaget af de emner, der ønskes behandlet til den ekstraordinære generalforsamling, samt dagsorden. Om spørgsmål, der ikke har været angivet, i den med indkaldelsen følgende dagsorden, kan der ikke træffes beslutning på den ekstraordinære generalforsamling.

§10.
Indkaldelsen til generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes, med skriftlig meddelelse til hvert medlem og være ledsaget af en dagsorden, samt en kopi af det revideret regnskab.
For ekstraordinære generalforsamlinger, skal dagsordenen indeholde angivelse af de i begæringen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling anførte emner, samt kopi af den til bestyrelsen fremsendte begæring.

§11.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omhandle følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning og protokol
3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
4. Valg
5. Indkomne forslag
6. Eventuelt (her kan intet vedtages)

§12.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der har den endelige afgørelse af alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, kompetance etc., ligesom dirigenten leder afstemningerne.

§13.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§14.
Beslutninger på generalforsamlinger, vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Til vedtægtsændringer kræves dog, at mindst halvdelen af de aktive medlemmer er til stede og at 2/3 af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig til vedtægtsændring, kan forslaget fremsættes for generalforsamlingen uden at komme til afstemning, for derefter at genfremsættes på næste generalforsamling (evt. ekstraordinær), og kan der vedtages med simpelt flertal.

Meddelelse om genfremsættelse af forslag om vedtægtsændring, skal opføres på dagsordenen.

§15.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, foregår efter de i § 9 og § 10 angivne regler.
Indvarsling skal dog senest finde sted 1 måned efter at formanden har modtaget begæringen.

§16.
Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§17.
Såfremt der stilles forslag om ophævelse af klubben, skal det først forelægges på den ordinære generalforsamling og såfremt forslaget opnår mindst simpelt flertal, skal det herefter sendes til urafstemning hos alle medlemmer, og her skal mindst ¾ af medlemmerne stemme for forslaget. Herefter kan foreningen ophæves og foreningens formue skal doneres til organisationer, der varetager fiskeudsætning i fiskevande i Ishøj.

…………………………………………………..

Fortolkning af § 7, vedtaget på samme generalforsamling som ændringen blev vedtaget.
”Det blev udtryggeligt på generalforsamlingen pointeret, at man først kan benytte klubbens faciliteter, når kontingentet er inbetalt. § 7 pointerer at man ikke er aktivt medlem, hvis man benytter betalingsfristen 1. februar, man bliver dog først slettet som medlem efter 1. februar; men i mellemtiden, altså fra 31. december til man har indbetalt kontingent, skal der indløses dagkort for at få adgang til klubbens fiskevand.

Således vedtaget på generalforsamlingen 16. februar 1995.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ishøj Sportsfiskerklub afholdt i klubhuset d. 19. februar 2019

Punkt 1. Valg af dirigent

Robin Hoffmann blev valgt som dirigent. Robin kunne konstatere at generalforsamlingen var blevet indkaldt efter teksten i vedtægterne og at generalforsamlingen derfor var lovlig og beslutningsdygtig.

Punkt 2. Formandens beretning.

Steen Lyngsø fremlagde bestyrelsens beretning for 2018.

Beretningen er vedlagt referatet i foreningsmappen.

Hovedpunkterne i beretningen var:

 • Ture og aktiviteter
 • Klubhuset
 • St. Vejleå
 • Klubbådene
 • Vallensbæk søerne
 • Hakkemosen
 • Junior afdelingen
 • Pensionistafdelingen
 • Konkurrencer
 • Køge Bugt Fiskepleje
 • Information til medlemmerne

Der var ingen spørgsmål til beretningen og denne blev herefter godkendt med applaus

Punkt 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.

Det reviderede regnskab for 2018 var fremlagt på bordene.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev herefter godkendt med applaus

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fortsætter uændret i 2020.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

 

Punkt 4. Valg til bestyrelsen.

Følgende personer er på valg i 2019

Formand: Steen Lyngsø (genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår: Peter Jessen (vælges for 2 år)

Bestyrelsesmedlem: Kenn Kristensen (vælges for 2 år)

Bestyrelsesmedlem: Rasmus Rye Petersen (trækker sig)

Bestyrelsen foreslår: Kevin Schmidt (vælges for 1 år)

Bestyrelsesmedlem: Peder Lichtenberg (trækker sig)

Bestyrelsen foreslår: Dan Rasmussen (vælges for 1 år)

Bestyrelsessuppleant: Flemming Eriksen (genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår: Søren B. Hansen (vælges for 1 år)

Bestyrelsessuppleant: Kevin Schmidt (stiller op som bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen foreslår: John Hansen (vælges for 1 år)

Revisor: Steen Kjeldgaard (vælges for 2 år)

Revisorsuppleant: Jan Dehli (vælges for 1 år)

Alle de opstillede blev genvalgt med applaus uden modkandidater.

 1. Indkomne forslag

 

Der var indkommet 1 forslag fra Mark Nedergaard, som foreslår at Ishøj Sportsfiskerklub udmelder sig af SU. Mark begrunder sit forslag med, at der ikke er mange i ISK som anvender SU faciliteterne, set i forhold til det forholdsvis store beløb som et medlemskab koster klubben.

Mark mener at dette beløb kan anvendes på en bedre måde, til glæde for flere medlemmer.

Der var flere kommentarer til Marks forslag, bl.a. var der flere som undrede sig over at nogle SU faciliteter har været lukket helt ned, og der var også flere som kommenterede på den dårlige stand, som SU faciliteterne befandt sig i.

Efter en debat om forslaget blev dette sat til afstemning, og forslaget blev vedtaget med et overvældende flertal blandt de fremmødte.

Dermed bliver Ishøj Sportsfiskerklub udmeldt af SU fra 2020.

Bestyrelsen vil i stedet forsøge at finde eller oprette nye faciliteter til klubbens medlemmer, som erstatning for dem som mistes gennem en udmeldelse af SU

 1. Eventuelt

 

Der blev uddelt præmier til vinderne i de løbende årskonkurrencer:

KLUBMESTERSKABET:

Senior:

 1. Dan Rasmussen
 2. Søren B. Hansen
 3. Birger Loop

ÅRETS FISKER:

Senior:

 1. Thoke Wistoft
 2. Steen Lyngsø
 3. Gorm Siiger

Junior:

 1. Albert Nielsen
 2. Nikolaj Jensen
 3. Frederik Løgager

Pensionist:

 1. Bent Hytholm
 2. Svend Andersen

Ellers var der ingen spørgsmål under punktet

Steen bød den nye bestyrelse velkommen og opfordrede alle medlemmerne til at hjælpe dem godt i gang.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20.35

Referent: Steen Lyngsø

Dirigent: Robin Hoffmann

Er du ikke medlem

Hvorfor være medlem af Ishøj Sportsfiskerklub?

LÆS MERE HER